ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) , MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 2) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia

Na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) zarządza się, co następuje:

§ 1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współdziałają z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w sposób zapewniający sprawny nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia.

§ 2. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organy Inspekcji Weterynaryjnej:

1) przekazują sobie informacje i materiały o uchybieniach stwierdzonych w związku z dokonywaniem urzędowej kontroli żywności, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka i bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym o przypadkach stwarzających zagrożenie chorób odzwierzęcych, stanowiących naruszenie przepisów prawa żywnościowego;

2) przy organizowaniu jednoczesnych kontroli udzielają sobie pomocy dotyczącej jej przeprowadzania i wykonywania badań laboratoryjnych, określając każdorazowo jej szczegółowy zakres i sposób realizacji;

3) stosownie do potrzeb organizują okresowe spotkania w sprawach dotyczących realizacji zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia na terenie właściwości tych organów;

4) organizują wspólne szkolenia dotyczące systemów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP;

5) przekazują sobie niezwłocznie informacje o przypadkach chorób odzwierzęcych i zatruć pokarmowych mających związek ze spożyciem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego stwarzających zagrożenia sanitarno-epidemiczne;

6) uzgadniają plany urzędowych kontroli, uwzględniając sytuację epidemiczną i epizootyczną na terenie właściwości tych organów oraz wymieniają dane niezbędne do analizy ryzyka w zakresie ochrony zdrowia lub życia człowieka oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia;

7) w przypadku wystąpienia zatrucia pokarmowego środkami spożywczymi wyprodukowanymi w zakładzie objętym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą dokonywać jednoczesnych kontroli i poboru próbek do badań.

§ 3. 1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z organami Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania audytów przez organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, w zakładach zaopatrujących w żywność lub ubiegających się o takie zaopatrywanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, organy:

1) przekazują sobie informacje i materiały o uchybieniach w produkcji żywności dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka i bezpieczeństwa żywności i żywienia;

2) stosownie do potrzeb organizują okresowe spotkania w sprawach dotyczących realizacji zadań z zakresu nadzoru w zakładach, o których mowa w ust. 1;

3) organizują wspólne szkolenia dotyczące systemów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności (Dz. U. Nr 6, poz. 76 oraz z 2004 r. Nr 118, poz. 1242), które utraciło moc z dniem 11 marca 2010 r. w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 44 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105).