ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

Na podstawie art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą (Dz. U. Nr 110, poz. 1168) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”:

1) użytkowników statków powietrznych objętych obowiązkiem ubezpieczenia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (Dz. Urz. WE L 138 z 30.04.2004), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 785/2004”, za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych statków, a w szczególności zakres ubezpieczenia OC oraz termin powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia;

2) przewoźników lotniczych za szkody wyrządzone w związku z przewozem lotniczym wykonywanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynającym się lub kończącym na tym terytorium lub w związku z wykonywaniem lądowania handlowego na tym terytorium albo w związku z wykonywaniem lotu tranzytowego w polskiej przestrzeni powietrznej, a w szczególności termin powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia;

3) przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności lotniczej, a w szczególności zakres ubezpieczenia OC, termin powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

2. Wymagania dotyczące ubezpieczenia OC użytkowników i innych osób eksploatujących statki powietrzne, nieobjęte obowiązkiem rejestracji lub ewidencji, oraz przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą za pomocą tych statków są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”.”;

2) w § 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokość sum ubezpieczenia odpowiada przynajmniej wysokościom określonym w niniejszym rozporządzeniu lub w rozporządzeniu nr 785/2004.”;

3) w § 6 uchyla się ust. 2;

4) uchyla się § 8—10;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC użytkownika statku powietrznego wykonującego loty niehandlowe przy użyciu statku powietrznego o maksymalnej masie nieprzekraczającej 2 700 kg w odniesieniu do każdego pojedynczego pasażera w ramach jednego lotu z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, wynosi równowartość w złotych kwoty 100 000 SDR.”;

6) uchyla się § 12 i 13;

7) w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozpoczęcia przewozu lotniczego, który zaczyna się lub kończy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest związany z wykonywaniem lądowania handlowego na tym terytorium albo jest związany z wykonywaniem lotu tranzytowego w polskiej przestrzeni powietrznej.”;

8) uchyla się § 15, 16 i 21;

9) uchyla się załączniki nr 1—4 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008 i Nr 170, poz. 1217.