ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 69 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Głównemu Inspektorowi, zastępcy Głównego Inspektora, wojewódzkim inspektorom, ich zastępcom, inspektorom oraz pracownikom inspektoratów wykonującym zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów, którym nie wydano poszczególnych przedmiotów umundurowania, określonych w przepisach o umundurowaniu Inspekcji Transportu Drogowego, przyznaje się równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem”.

§ 2. Wysokość równoważnika za poszczególne składniki umundurowania określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Równoważnik za niewydane przedmioty umundurowania wypłaca się osobie, o której mowa w § 1, która nie później niż miesiąc przed nabyciem prawa do przydziału poszczególnych składników umundurowania złożyła pisemny wniosek o rezygnację z ich poboru i wypłatę równoważnika oraz nie pobrała poszczególnych składników umundurowania w okresie odpowiadającym okresowi ich używalności.

2. Bezpośredni przełożony inspektora oraz pracownika inspektoratu wykonującego zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów opiniuje wniosek, uzależniając jego akceptację od stanu posiadanych przez wnioskującego poszczególnych składników umundurowania. Wniosek wojewódzkiego inspektora transportu drogowego i Głównego Inspektora Transportu Drogowego opiniują osoby ich zastępujące.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, w okresie odpowiadającym okresowi używalności poszczególnych składników umundurowania, może wystąpić z wnioskiem o ich wydanie.

4. Okres używalności poszczególnych składników umundurowania wydanych na wniosek, o którym mowa w ust. 3, obliczany jest od momentu nabycia prawa do ich przydziału.

5. Po upływie okresu używalności poszczególnych składników umundurowania, nie dłuższym niż dwa miesiące od upływu okresu odpowiadającego terminowi ich używalności, wypłaca się równoważnik za niewydane przedmioty umundurowania.

§ 4. Terminy nabycia prawa do przydziału poszczególnych składników umundurowania, o którym mowa w § 3 ust. 1, ustala się indywidualnie dla osoby, o której mowa w § 1, na podstawie ewidencji wydanych składników umundurowania oraz ewidencji wypłat równoważnika, z uwzględnieniem okresów używalności poszczególnych składników umundurowania.

§ 5. Równoważnik nie przysługuje w przypadku:

1) nabycia po raz pierwszy uprawnienia do przydziału umundurowania — za okres jego używalności;

2) wydania poszczególnych przedmiotów umundurowania — za okres jego używalności;

3) zawieszenia w czynnościach służbowych na okres dłuższy niż trzy miesiące — za okres tego zawieszenia;

4) pozostawania uprawnionego na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym — za okres tego urlopu.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 223, poz. 2260).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701.