ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy — Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy — Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. Nr 107, poz. 904) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wyłącza się z zastosowania przepisów ustawy w zakresie art. 95 ust. 2 pkt 5 modele latające o masie dopuszczalnej do lotu nieprzekraczającej 30 kg.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wyłącza się z zastosowania przepisów ustawy w zakresie art. 209 statki powietrzne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 138 z 30.04.2004, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 785/2004”.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Osoby eksploatujące lotnie, paralotnie przeznaczone do startu pieszego oraz spadochrony ubezpieczają się na warunkach określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

4b. Osoby eksploatujące motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego ubezpieczają się na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 785/2004.”,

d) uchyla się ust. 5;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 8.5 uchyla się ppkt 3;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 8.5 uchyla się ppkt 3;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w pkt 8.2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) świadectwo spełnienia wymagań technicznych, deklarację zgodności wydaną przez zatwierdzonego producenta, certyfikat typu lub inny dokument dopuszczający ten typ do użytkowania, a dla motolotni, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, metrykę motolotni z wpisem dopuszczającym do eksploatacji przed dniem 2 lipca 2005 r.;”,

b) w pkt 9.5 uchyla się ppkt 3;

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w pkt 9.5 uchyla się ppkt 3;

6) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w pkt 9.5 uchyla się ppkt 3;

7) w załączniku nr 6 do rozporządzenia :

a) pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Niniejsze przepisy określają wymagania dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących: lotnie, paralotnie przeznaczone do startu pieszego oraz spadochrony, zwanych dalej „osobami eksploatującymi” — za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych statków, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, a w szczególności zakres ubezpieczenia OC, termin powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.”,

b) po pkt 1.2 dodaje się pkt 1.3 w brzmieniu:

„1.3. Ubezpieczenie OC może być zawierane także przez ośrodek szkolenia lotniczego lub inny podmiot organizujący loty, skoki spadochronowe lub zrzuty, jako ubezpieczenie zbiorowe i bezimienne, bez konieczności indywidualnego zawierania tego ubezpieczenia przez każdego uczestnika szkolenia, lotów, skoków lub zrzutów.”,

c) w pkt 2 uchyla się ppkt 1 i 2,

d) po pkt 3.1 dodaje się pkt 3.1.1 w brzmieniu:

„3.1.1. Ubezpieczenie OC może być zawarte także jako rozszerzenie warunków innego rodzaju ubezpieczenia, w tym nieobowiązkowego.”,

e) pkt 3.2 otrzymuje brzmienie:

„3.2. Osoby eksploatujące statki powietrzne, użytkownicy oraz przewoźnicy lotniczy mogą ubezpieczyć się łącznie w ramach wspólnej sumy ubezpieczenia, jeżeli:

1) wykonują ten sam rodzaj działalności lotniczej oraz są zagrożeni tym samym rodzajem ryzyka;

2) wysokość sum ubezpieczenia odpowiada wysokościom limitów zawartych w niniejszych przepisach lub przepisach rozporządzenia nr 785/2004.”,

f) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ubezpieczeniem OC osób eksploatujących statki powietrzne jest objęta odpowiedzialność cywilna tych osób w rozumieniu art. 207 ustawy — za szkody wynikłe w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, powstałe w związku z ruchem statków powietrznych, a także spowodowane przez jakąkolwiek osobę, zwierzę lub rzecz z nich wypadającą oraz użycie spadochronu w celach ratowniczych.”,

g) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne, o którym mowa w pkt 6.1, w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 10 000 SDR.

9. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC osób eksploatujących prototyp statku powietrznego lub statek powietrzny, o którym mowa w pkt 1.1, dla którego nie wydano jeszcze dokumentów zdatności do lotu, skoku lub użycia, dopuszczony do lotu lub skoku w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy lub na podstawie zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 10 000 SDR, a w odniesieniu do każdej osoby biorącej udział w locie lub skoku, niebędącej członkiem załogi, z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 20 000 SDR.”,

h) uchyla się pkt 11–16,

i) uchyla się tabele nr 1—3.

§ 2. Aeroklub Polski jest obowiązany, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekazać Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego listę ośrodków i osób, które z jego upoważnienia wydawały dokumenty dopuszczające motolotnie do wykonywania lotów lub dokonywały w nich wpisów, w celu udostępnienia jej zainteresowanym podmiotom wydającym i przedłużającym pozwolenia na wykonywanie lotów motolotni.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.