ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

Na podstawie art. 130 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb rozliczania i dokumentowania wydatków ponoszonych przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej z tytułu obsługi lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych, za które przysługuje dotacja celowa z budżetu państwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

2) dotacji — rozumie się dotację celową określoną w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 3) );

3) instytucji — rozumie się przez to instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej;

4) IFR — rozumie się przez to przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IFR — Instrument Flight Rules);

5) VFR — rozumie się przez to przepisy dla lotów z widocznością (VFR — Visual Flight Rules).

§ 3. 1. Podstawę obliczenia wydatków, o których mowa w art. 130 ust. 7 ustawy, stanowi szczegółowe:

1) zestawienie lotów IFR wykonanych w okresie, którego rozliczenie dotyczy, oraz zatwierdzone, zgodnie z odrębnymi przepisami, stawki jednostkowe opłat nawigacyjnych w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 3–6 ustawy;

2) zestawienie lotów VFR wykonanych w okresie, którego rozliczenie dotyczy, oraz koszt jednostkowy związany z obsługą lotów VFR, w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy.

2. Koszt jednostkowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza się, dzieląc koszty związane z obsługą lotów VFR przez liczbę jednostek usługowych dla lotów VFR, przy czym łączne koszty związane z obsługą lotów VFR są wyodrębniane z całkowitych kosztów związanych z zapewnianiem służb żeglugi powietrznej poprzez stworzenie odpowiedniego systemu księgowego pozwalającego na identyfikację tych kosztów.

§ 4. 1. Instytucja składa do ministra właściwego do spraw transportu wniosek o wypłatę środków z tytułu dotacji na sfinansowanie wydatków, o których mowa w § 1, w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału, którego wniosek dotyczy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres instytucji;

2) informację na temat wysokości stosowanych stawek jednostkowych opłat (dla lotów IFR) lub kosztu jednostkowego (dla lotów VFR);

3) obliczoną należną kwotę dotacji;

4) datę sporządzenia wniosku;

5) imię i nazwisko oraz numer telefonu sporządzającego, z podaniem stanowiska służbowego;

6) numeru rachunku bankowego, na który dotacja ma być przekazana.

3. Do wniosku załącza się:

1) wypis z odpowiedniego rejestru potwierdzający status prawny podmiotu;

2) zestawienie lotów podlegających zwolnieniu, dla których zapewniono odpowiednie służby żeglugi powietrznej w okresie kwartału, którego wniosek dotyczy, wraz z:

a) informacją o wysokości dotacji należnej z tytułu obsługi każdego z lotów,

b) informacją o przynależności każdego z lotów do poszczególnych kategorii zwolnień, określonych w art. 130 ust. 6 ustawy,

c) informacją na temat maksymalnej masy startowej statku powietrznego.

d) informacją na temat czynnika wagi skalkulowanego zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L341 z 07.12.2006, str. 3),

e) dodatkową informacją:

— dotyczącą ilości kilometrów ortodromicznej długości lotu od punktu wejścia do punktu wyjścia z danej strefy pobierania opłat, zgodnie z ostatnim znanym planem lotu,

— dotyczącą czynnika odległości skalkulowanego zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1794/2006 w odniesieniu do opłat trasowych.

§ 5. 1. Dla rozliczenia wydatków poniesionych przez instytucję z tytułu zapewnienia służb żeglugi powietrznych statkom powietrznym wykonującym loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 6 ustawy, minister właściwy do spraw transportu przekazuje instytucji wykaz krajów, w których polskie wojskowe statki powietrzne nie podlegają opłatom nawigacyjnym.

2. Wykaz aktualizowany jest przez ministra właściwego do spraw transportu w przypadku, gdy ulega on zmianie, nie rzadziej jednak niż co pół roku.

§ 6. 1. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje instytucji środki z tytułu dotacji bezpośrednio z rachunku bieżącego wydatków ministerstwa.

2. Ministerstwo dokonuje przelewu kwoty należnej dotacji na rachunek instytucji w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wypłatę środków z tytułu dotacji.

§ 7. Przy ustalaniu wysokości dotacji kwotę należnej dotacji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące:

1) mniej niż 50 groszy pomija się;

2) 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 8. 1. Instytucja otrzymująca dotację jest obowiązana prowadzić w celu rozliczenia dotacji ewidencję księgową lub pozaksięgową, w sposób umożliwiający określenie wielkości wydatków, o których mowa w § 1.

2. W razie stwierdzenia nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, pobrana w danym roku przez instytucję dotacja podlega zwrotowi jak dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 9. Sposób i tryb rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych, określony w § 3—8, stosuje się od dnia 1 kwietnia 2007 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791.