ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Na podstawie art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze, zwane dalej „urządzeniami”, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, zwanego dalej „pozwoleniem”.

§ 2. 1. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń:

1) końcowych dołączanych do zakończeń sieci telekomunikacyjnych innych niż urządzenia, o których mowa w art. 144 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne;

2) będących zakończeniami sieci telekomunikacyjnej w systemie typu punkt — wiele punktów (PMP);

3) z interfejsem umożliwiającym połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między stacją bazową a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracujących w ruchomej lub stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej;

4) typu PMR 446, przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 446,0—446,1 MHz w ośmiu kanałach radiowych z odstępem 12,5 kHz, gdzie najniższa częstotliwość fali nośnej wynosi 446,00625 MHz, z zastępczą mocą promieniowaną nadajnika w odniesieniu do dipola półfalowego, zwaną dalej „e.r.p.”, nieprzekraczającą 500 mW, wyposażonych tylko w antenę zintegrowaną, spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 296;

5) cyfrowych noszonych typu PMR 446, przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 446,1—446,2 MHz, w kanałach radiowych z odstępem 6,25 kHz lub 12,5 kHz, z mocą nadajnika nieprzekraczającą 500 mW e.r.p., wyposażonych tylko w antenę zintegrowaną, z wymuszonym ograniczeniem czasu nadawania do 180 s, spełniających wymagania określone w normie przenoszącej normę ETSI EN 300 113, normę ETSI EN 301 166 lub w równoważnych specyfikacjach technicznych;

5a) stacji bazowych małej mocy:

a) pracujących w zakresach częstotliwości 880—915 MHz (odbiór) i 925—960 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.,

b) pracujących w zakresach częstotliwości 1710—1730 MHz oraz 1755—1785 MHz (odbiór) i 1805—1825 MHz oraz 1850—1880 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.,

c) pracujących w zakresach częstotliwości 1920—1980 MHz (odbiór) i 2110—2170 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.

— wykorzystywanych do świadczenia usług przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych małej mocy, pod warunkiem połączenia tych stacji ze sterownikiem stacji bazowej poprzez sieć telekomunikacyjną, w której transmisja informacji wykonywana jest przy użyciu protokołu IP (Internet Protocol);

5b) stacji bazowych małej mocy umiejscowionych na pokładach statków morskich lub żeglugi śródlądowej, zwanych dalej „statkami”, pracujących w zakresach częstotliwości 1730—1755 MHz (odbiór) i 1825—1850 MHz (nadawanie) wykorzystywanych do świadczenia usług MCV na morzu terytorialnym, dla których warunki użytkowania określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96—27,41 MHz:

a) typu PR27, spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 135,

b) z emisją dwuwstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo, zwaną dalej „DSB-AM”, lub emisją jednowstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo, zwaną dalej „SSB-AM”, spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 433, przy czym dopuszczalna moc wyjściowa nadajnika dla DSB-AM wynosi do 4 W, a dla SSB-AM do 12 W szczytowej mocy obwiedni;

7) bliskiego zasięgu, których rodzaje określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

8) naziemnych stacji satelitarnych, których rodzaje określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

9) przeznaczonych do używania w systemach typu punkt — punkt w służbie stałej, przeznaczonych do transmisji sygnałów cyfrowych oraz analogowych sygnałów wizyjnych, dla których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

10) samochodowych radarów bliskiego zasięgu, których rodzaje określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą powodować zakłóceń w pracy innych urządzeń oraz nie podlegają ochronie przed zaburzeniami elektromagnetycznymi ze strony innych urządzeń.

§ 3. Urządzenia pracujące z e.r.p. nieprzekraczającą:

1) 150 mW — wykorzystujące częstotliwości z zakresu 26,96—27,41 MHz,

2) 20 mW — wykorzystujące inne niż wymienione w pkt 1 częstotliwości z zakresu częstotliwości do 800 MHz

— dla których zostały wydane świadectwa homologacji, mogą być używane bez pozwolenia do czasu upływu terminu ważności tych świadectw.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 230, poz. 1955).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. (poz. 972) 

Określenia, oznaczenia, skróty i symbole użyte w załącznikach oznaczają:

1) [-] — brak ograniczeń;

2) AFA (Adaptive Frequency Agility) — zdolność do adaptacyjnego wyboru kanału nadawania spośród zdefiniowanego dla danego urządzenia zbioru, w celu unikania zakłóceń pracy innych urządzeń;

3) antena dedykowana (dedicated antenna) — antenę przeznaczoną do stosowania z danym urządzeniem z możliwością jej odłączenia, ale zaprojektowaną i dostarczaną jako niezbędna część urządzenia, którego badania oraz ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, zostały przeprowadzone z tą anteną;

4) antena zewnętrzna (external antenna) — antenę dołączaną do urządzenia za pomocą złącza, w które wyposażone jest urządzenie, stosowaną do urządzeń, których badania oraz ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, zostały przeprowadzone bez anteny;

5) antena zintegrowana (integral antenna) — antenę zaprojektowaną jako integralna część urządzenia w sposób uniemożliwiający jej odłączenie;

6) aparat słuchowy (deaf-aid) — system łączności radiowej, który zwykle obejmuje jeden lub więcej nadajników radiowych i jeden lub więcej odbiorników radiowych, pozwalający osobom cierpiącym na upośledzenie słuchu zwiększyć ich zdolność słyszenia;

7) AVI (Automatic Vehicle Identifcation) — automatyczną identyfikację pojazdu;

8) balisa — urządzenie montowane w pobliżu toru pojazdów szynowych, służące do transmisji danych między tym urządzeniem a pojazdem lub między pojazdem a tym urządzeniem;

9) DFS (Dynamie Frequency Selection) — dynamiczny wybór częstotliwości;

10) DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) — rozpraszanie widma z bezpośrednią sekwencją rozpraszającą;

11)EAS (Electronic Article Surveillance) — elektroniczny nadzór towarów;

12) e.i.r.p. (equivalent isotropically radiated power) — zastępczą moc promieniowaną izotropowo;

13) Eurobalise — system wchodzący w skład Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym;

14) Euroloop — system wchodzący w skład Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym;

15) FDD (Frequency Division Duplex) — dupleks z podziałem częstotliwościowym;

16) FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) — rozpraszanie widma ze skokową zmianą częstotliwości;

17) HIPERLAN (High Performance Radio Local Area Network) — lokalną radiową sieć komputerową o dużej przepływności;

18) LBT (Listen Before Talk) — sposób pracy urządzenia nadawczo-odbiorczego polegający na wykrywaniu przed rozpoczęciem nadawania wolnego kanału radiowego;

19) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) — wielotonową ortogonalną modulację częstotliwości;

20) RLAN (Radio Local Area Network) — lokalną radiową sieć komputerową;

21) RFID (Radio Frequency Identifaction) — identyfikację radiową;

22) RTTT (Road Transport and Traffic Telematics) — telematykę transportu i ruchu drogowego;

23) samochodowy radar bliskiego zasięgu (automotive short range radar system) — urządzenie spełniające w pojazdach samochodowych funkcje radaru, którego przeznaczeniem jest unikanie kolizji i podniesienie bezpieczeństwa ruchu;

24) (uchylony);

25) (uchylony);

26) system alarmowy pomocy socjalnej (social alarm system) — system łączności radiowej przeznaczony do wzywania pomocy przez osoby niepełnosprawne lub starsze, które znalazły się w stanie zagrożenia, uruchamiany w wyniku wykonania prostej czynności;

27) TDD (Time Division Duplex) — dupleks z podziałem czasowym;

28) urządzenie ISM (Industrial, Scientific, Medical equipment) — urządzenie generujące i wykorzystujące energię fal radiowych do celów przemysłowych, naukowych, medycznych, domowych lub podobnych, z wyłączeniem zastosowań do celów telekomunikacyjnych;

29) (uchylony);

30) WAS (Wireless Access System) — radiowy system dostępowy.

31) HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminal) — terminal satelitarny o dużej zastępczej mocy promieniowanej izotropowo;

32) LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminal) — terminal satelitarny o małej zastępczej mocy promieniowanej izotropowo;

33) TLPR (Tank Level Probing Radar) — radar sondujący poziom napełniania zbiornika.

34) BMA (Building Materiał Analysis) — analizę materiałów budowlanych;

35) DAA (Detect and Avoid) — technikę unikania zakłóceń polegającą na wykrywaniu sygnału i unikaniu go;

36) LDC (Low Duty Cycle) — małą aktywność nadajnika;

37) TPC (Transmitter Power Control) — sterowanie mocą nadajnika.

38) MCV (Mobile Communication on Vessels) — usługę telekomunikacyjną świadczoną w celu umożliwienia osobom znajdującym się na pokładzie statku korzystania z publicznych sieci łączności przy użyciu systemu GSM bez nawiązywania bezpośrednich połączeń z ruchomymi publicznymi sieciami telefonicznymi pracującymi na lądzie.

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.