ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji

Na podstawie art. 136 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Wzór upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (Dz. U. Nr 62, poz. 562).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. (poz. 769)

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 76, poz. 541).