ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wydanie karty:

a) kierowcy,

b) przedsiębiorstwa,

c) warsztatowej,

d) kontrolnej;

2) standardy, jakim powinny odpowiadać załączniki do wniosku o wydanie karty, zwanego dalej „wnioskiem”.

§ 2. Wzór wniosku określa:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia — w przypadku karty kierowcy;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia — w przypadku karty przedsiębiorstwa;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia — w przypadku karty warsztatowej;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia — w przypadku karty kontrolnej.

§ 3. Załączniki do wniosku składanego w formie pisemnej odpowiadają następującym standardom:

1) kopia dokumentu określonego przepisami art. 20 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych jest czytelną kserokopią wykonaną w skali 1:1 na kartce papieru formatu A4 w kolorze białym;

2) kopia prawa jazdy jest czytelną kserokopią awersu i rewersu prawa jazdy, wykonaną w skali 2:1 na jednej stronie kartki papieru formatu A4 w kolorze białym;

3) fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, na białym tle, przedstawia półprofil lub twarz osoby, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

§ 4. Załączniki do wniosku składanego w formie elektronicznej powinny odpowiadać następującym standardom:

1) kopie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, powinny być wykonane przy użyciu skanera w formie plików o formacie: mapa bitowa 256 odcieni szarości (*.bmp), 8 bitów i rozdzielczości obrazu 200 DPI;

2) fotografia spełniająca wymagania, o których mowa w § 3 pkt 3, powinna być plikiem o formacie: mapa bitowa 256 odcieni szarości (*.bmp), 8 bitów i rozdzielczości obrazu 500 DPI, zapewniającej widoczność rysów twarzy.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 46, poz. 334).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. (poz. 1152)

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).