ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

Na podstawie art. 28d ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór legitymacji członka stałego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Wzór legitymacji członka doraźnego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 21 lutego 2007 r. (poz. 269)

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).