ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „pracownikiem”, który określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. W legitymacji służbowej pracownika zamieszcza się następujące dane:

1) nazwisko i imię pracownika;

2) numer legitymacji;

3) datę wystawienia.

§ 3. Legitymacje służbowe wydane pracownikom na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują ważność przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz. U. Nr 21, poz. 174).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1217.