ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 2)

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzory certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, zwane dalej „certyfikatem”;

2) terminy ważności certyfikatów;

3) dokumenty, na podstawie których certyfikaty są wydawane i wznawiane.

§ 2. Ustala się następujące rodzaje certyfikatów:

1) certyfikat potwierdzający spełnienie przez przyczepę lub naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) certyfikat B potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu ekologicznego i bezpiecznego, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) certyfikat B potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO 3 bezpieczny, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) certyfikat B potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO 4 bezpieczny, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich warunków dopuszczenia do ruchu, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Certyfikat jest wydawany, z zastrzeżeniem § 4, po przedłożeniu następujących dokumentów:

1) certyfikatu A dla pojazdu ekologicznego i bezpiecznego, EURO 3 bezpiecznego lub EURO 4 bezpiecznego, wydanego przez producenta lub importera będącego upoważnionym przedstawicielem producenta pojazdu, potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji i zadymienia spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego;

2) zaświadczenia wydanego przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta pojazdu albo kserokopii świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia i części pojazdu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w odpowiednie układy i urządzenia, o których mowa w certyfikatach, albo wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli zawiera informacje dotyczące posiadania przez pojazd takiego wyposażenia;

3) wydruku wyników pomiaru wartości współczynnika zadymienia spalin dla pojazdu;

4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu przeprowadzonego nie wcześniej niż 2 miesiące przed dniem przedłożenia dokumentu;

5) kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu;

6) pisemnego oświadczenia właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf).

2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 6 nie mają zastosowania do przyczep i naczep.

3. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania do pojazdów, co do których nie upłynął rok od daty ich pierwszej rejestracji.

4. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania w przypadku, gdy dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera wynik pomiaru wartości współczynnika zadymienia spalin dla pojazdu.

5. Przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 nie mają zastosowania w przypadku przedstawienia oryginału dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego aktualne badania techniczne.

§ 4. W przypadku pojazdów, co do których upłynął rok od daty ich pierwszej rejestracji, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia o pozytywnym wyniku z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, potwierdzającego wyposażenie pojazdu w odpowiednie układy i urządzenia, o których mowa w certyfikatach.

§ 5. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, na żądanie organu wydającego certyfikat, należy przedłożyć zaświadczenie z oględzin i badań pojazdu wykonanych przez jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań homologacyjnych stwierdzające wyposażenie pojazdu, dla którego ma być wydany certyfikat, w odpowiednie układy i urządzenia.

§ 6. Certyfikat wydawany jest na okres 12 miesięcy od daty wydania certyfikatu.

§ 7. 1. W przypadku wznawiania certyfikatu należy przedłożyć kopię dotychczasowego certyfikatu oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2—6.

2.  W przypadku braku kopii dotychczasowego certyfikatu dopuszcza się możliwość przedłożenia zaświadczenia, wystawionego przez jednostkę wydającą certyfikat, potwierdzającego jego wydanie.

3. Przepisy § 3 ust. 2—5, § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 8. 1. Certyfikaty wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

2. Certyfikaty, o których mowa w ust. 1, podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. Nr 205, poz. 2098).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. (poz. 1502)

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 046 z 17.02.1997; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 514, z późn. zm.).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 171, poz. 1225.