ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Na podstawie art. 205 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposoby przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem”, postępowania kontrolnego i pokontrolnego w zakresie przestrzegania przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami lub spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

§ 2. 1. Prezes, przeprowadzając postępowanie kontrolne, o którym mowa w § 1, w terminie 7 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, zawiadamia na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanej dalej „jednostką kontrolowaną”, o terminie, przedmiocie i zakresie kontroli.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać skrócony, nie mniej jednak niż do 24 godzin.

§ 3. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w jednostce kontrolowanej, uniemożliwiającego przeprowadzenie czynności kontrolnych w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, Prezes, na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, wyznacza nowy termin kontroli. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. W przypadku niezapewnienia przez kierownika jednostki kontrolowanej warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli Prezes zawiadamia o tym fakcie na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej sprawującego nadzór nad jednostką kontrolowaną, zwanego dalej „kierownikiem jednostki nadzoru”.

2. Kierownik jednostki nadzoru, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informuje na piśmie Prezesa o usunięciu przyczyn uniemożliwiających sprawne przeprowadzenie kontroli.

§ 5. 1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności kontrolnych przeprowadzanych w sposób zdalny.

§ 6. Decyzje, o których mowa w art. 201—204 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „ustawą”, niezwłocznie po ich wydaniu, doręcza się kierownikowi jednostki kontrolowanej, której decyzje te dotyczą, oraz kierownikowi jednostki nadzoru.

§ 7. 1. Zabezpieczenia urządzenia radiowego przed dalszym używaniem lub obsługą, o którym mowa w art. 203 ust. 2 ustawy, dokonuje się przez założenie na nim blokady uniemożliwiającej jego uruchomienie.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, nie może powodować utraty przez jednostkę kontrolowaną uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady urządzenia.

§ 8. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 1 pkt 4 ustawy, badanie techniczne czasowo zajętego urządzenia prowadzi się w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „UKE”, spełniającej warunki techniczne do przeprowadzenia tego badania.

2. Jeżeli przeprowadzenie badania, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe w miejscu zainstalowania urządzenia, urządzenie to podlega zabezpieczeniu. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Z czynności zajęcia urządzenia pracownik UKE sporządza protokół czasowego zajęcia urządzenia, zwany dalej „protokołem”.

2. W protokole zamieszcza się w szczególności:

1) oznaczenie, adres, siedzibę jednostki kontrolowanej użytkującej czasowo zajęte urządzenie, zwanej dalej „jednostką użytkującą urządzenie”, oraz imię i nazwisko kierownika tej jednostki;

2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika UKE upoważnionego do czasowego zajęcia urządzenia;

3) określenie decyzji, na podstawie której dokonywane jest czasowe zajęcie urządzenia;

4) datę dokonania czasowego zajęcia urządzenia;

5) oznaczenie, adres i siedzibę komórki organizacyjnej UKE, w której przeprowadza się badanie, o którym mowa w § 8 ust. 1, lub wzmiankę o zabezpieczeniu czasowo zajętego urządzenia;

6) omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień;

7) podpisy pracownika UKE i kierownika jednostki użytkującej urządzenie oraz miejsce i datę podpisania protokołu;

8) parafy pracownika UKE i kierownika jednostki użytkującej urządzenie na każdej stronie protokołu;

9) wzmiankę o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki użytkującej urządzenie.

3. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla jednostki użytkującej urządzenie, a drugi dla komórki organizacyjnej UKE, której pracownik dokonał czasowego zajęcia urządzenia.

§ 10. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)


1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 34, poz. 310), które zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.