ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego 2)

Na podstawie art. 281 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zawartość raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku, zwanych dalej „wypadkiem”, lub incydentu kolejowego, sporządzanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2. Zawartość raportu, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Raport z postępowania w sprawie wypadku lub incydentu kolejowego podpisują przewodniczący i członkowie Komisji, odnotowując datę złożenia podpisu i ewentualną informację o odmiennym stanowisku.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej —transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia w zakresie swojej regulacji wdrażają postanowienia dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 227).