ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 16 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1640 oraz z 2005 r. Nr 197, poz. 1638) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest legitymacja służbowa pracownika Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz właściwe upoważnienie.

2. Określa się następujące upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

1) upoważnienie do kontrolowania polskich statków powietrznych, personelu lotniczego i pokładowego w kraju i za granicą oraz obcych statków powietrznych i ich załóg, w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także inspekcji polskich organizacji lotniczych;

2) upoważnienie do kontrolowania polskich statków powietrznych w kraju i za granicą oraz obcych statków powietrznych w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inspekcji polskich organizacji lotniczych zajmujących się projektowaniem, produkcją i techniczną obsługą sprzętu lotniczego;

3) upoważnienie do prowadzenia kontroli polskich cywilnych lotnisk i lądowisk, lotnisk państwowych współużytkowanych przez lotnictwo cywilne oraz zarządzających tymi lotniskami i lądowiskami w zakresie dotyczącym lotnictwa cywilnego;

4) upoważnienie do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony przeciwepidemicznej granicy państwa i statków powietrznych w kraju i za granicą oraz obcych statków powietrznych w czasie ich przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, personelu lotniczego i pokładowego w kraju oraz polskiego za granicą, kontroli przestrzegania procedur ratownictwa medycznego w obrębie lotniska;

5) upoważnienie do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony i ułatwień w lotnictwie cywilnym, polskich cywilnych lotnisk i lądowisk, lotnisk państwowych współużytkowanych przez lotnictwo cywilne oraz zarządzających tymi lotniskami i lądowiskami w zakresie dotyczącym lotnictwa cywilnego, kontroli przewoźników lotniczych, statków powietrznych w kraju i za granicą oraz obcych statków powietrznych w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, personelu lotniczego i pokładowego w kraju oraz polskiego za granicą, podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zajmujących się projektowaniem, produkcją i techniczną obsługą sprzętu lotniczego;

6) upoważnienie do prowadzenia kontroli w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, działalności organów służb ruchu lotniczego, sprawności technicznej lotniczych stałych urządzeń naziemnych i instalacji zabezpieczających ruch lotniczy, osłony meteorologicznej;

7) upoważnienie do prowadzenia kontroli w zakresie stosowania przepisów dotyczących poszukiwania i ratownictwa lotniczego w służbach i podmiotach lotnictwa cywilnego;

8) upoważnienie do kontrolowania przewoźników lotniczych.

3. Wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzory upoważnień do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Dotychczas wydane upoważnienia do prowadzenia kontroli zachowują ważność do czasu wydania nowych upoważnień, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 16 stycznia 2007 r. (poz. 111)

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829.