ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Konkurs na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej „komisją”, powołana na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zwanej dalej „ustawą”.

2. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw transportu oraz w tym samym dniu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

§ 2. 1. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy;

2) informację o wymaganiach, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy;

3) kryteria, jakie będą brane przy ocenie predyspozycji i umiejętności kandydata;

4) informację o dokumentach lub oświadczeniach potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 2, oraz innych oświadczeń wymaganych zgodnie z przepisami prawa;

5) określenie tematu pracy pisemnej, w zakresie żeglugi powietrznej;

6) informacje o sposobie, terminie oraz miejscu składania dokumentów i oświadczeń oraz pracy pisemnej, o których mowa w pkt 4 i 5.

2. Termin składania dokumentów i oświadczeń oraz pracy pisemnej, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie.

§ 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z listem motywacyjnym;

2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4;

3) pracę pisemną, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.

§ 4. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały zawierającej uzasadnienie, większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

3. Z posiedzeń komisji i z każdej czynności podejmowanej przez komisję są sporządzane protokoły, które podpisują członkowie komisji uczestniczący w danym posiedzeniu lub członkowie komisji biorący udział w danej czynności podejmowanej przez komisję.

§ 5. 1. Komisja rozpoczyna konkurs od dokonania formalnej oceny ofert obejmującej sprawdzenie, czy zostały one złożone w terminie i zawierają dokumenty wymienione w § 3 oraz czy z dokumentów tych wynika, że osoby przystępujące do konkursu spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1–6 ustawy.

2. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a osoby, które złożyły takie oferty, nie są dopuszczone do konkursu.

3. Osobom przystępującym do konkursu, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, zwraca się, za potwierdzeniem odbioru, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, wraz z pracą pisemną, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.

4. Czynności komisji, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywają się bez udziału osób przystępujących do konkursu.

5. Przewodniczący komisji informuje osoby przystępujące do konkursu o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do konkursu.

§ 6. Lista osób przystępujących do konkursu, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw transportu. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7. Przewodniczący komisji konkursowej zawiadamia kandydatów, o których mowa w § 6, na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, o terminie i miejscu przeprowadzenia oceny, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2–4.

§ 8. 1. Komisja sprawdza i ocenia wiedzę, predyspozycje i umiejętności kandydata, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) ocenę pracy pisemnej na temat podany w ogłoszeniu o konkursie,

2) ocenę znajomości zagadnień objętych zakresem tematycznym konkursu,

3) predyspozycje i umiejętności kandydata,

4) rozmowę kwalifikacyjną i jest wyrażana w sposób opisowy lub punktowy, w przyjętej przez komisję skali ocen.

§ 9. 1. Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

1) prawo międzynarodowe, w tym Unii Europejskiej, oraz prawo krajowe, dotyczące żeglugi powietrznej:

a) umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

b) rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, o których mowa w art. 3 ustawy, oraz inne akty prawne Unii Europejskiej,

c) przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ),

d) Prawo lotnicze oraz inne krajowe akty normatywne związane z żeglugą powietrzną;

2) organizacje lotnicze, w szczególności Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) oraz Organizacja Służb Żeglugi Powietrznej Lotnictwa Cywilnego (CANSO);

3) podstawy organizacji i funkcjonowania Unii Europejskiej;

4) funkcjonowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM) i infrastruktury łączności, radionawigacji i dozorowania dla potrzeb zarządzania ruchem lotniczym (CNS/ATM) w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) funkcjonowanie Centralnego Systemu Opłat Trasowych (CRCO);

6) systemy jakości, zarządzania bezpieczeństwem i sprawowania nadzoru w zakresie żeglugi powietrznej;

7) terminologia (w języku angielskim) techniczna i operacyjna używana w lotnictwie cywilnym oraz w służbach żeglugi powietrznej;

8) zasady współpracy cywilno-wojskowej w zakresie zarządzania ruchem lotniczym oraz działalność Komitetu NATO Zarządzania Ruchem Lotniczym (NATMC).

2. W celu dokonania oceny znajomości zagadnień, o których mowa w ust. 1, komisja przeprowadza egzamin.

3. Egzamin jest przeprowadzany za pomocą testu wyboru lub wypowiedzi na zadane pytanie.

§ 10. 1. W trakcie konkursu, dokonując oceny predyspozycji oraz umiejętności kandydata, komisja sprawdza jego:

1) zdolności analityczne;

2) umiejętność kierowania zespołem;

3) myślenie strategiczne;

4) umiejętność podejmowania decyzji;

5) umiejętność komunikowania się;

6) odporność na stres;

7) znajomość języka angielskiego.

2. Komisja dokonuje sprawdzenia predyspozycji i umiejętności kandydata, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, w formie testów psychologicznych lub zadań symulacyjnych.

3. Znajomość języka angielskiego jest sprawdzana w formie pisemnej oraz w formie rozmowy.

4. Czynności, o których mowa w ust. 2, oraz praca pisemna i rozmowa, o których mowa w ust. 3, mogą być przeprowadzane z udziałem osób niebędących członkami komisji, wskazanych przez komisję w drodze uchwały, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

§ 11. Obsługa organizacyjno-techniczna, o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy, obejmuje w szczególności przygotowanie materiałów służących do przeprowadzenia konkursu i ich zabezpieczenie.

§ 12. 1. Czynności, o których mowa w § 9 ust. 2 i § 10 ust. 4, przeprowadza się w warunkach umożliwiających kandydatom samodzielną pracę, pod nadzorem co najmniej jednego członka komisji.

2. Przed przystąpieniem kandydata do egzaminu sprawdza się jego tożsamość.

§ 13. 1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności ocenia predyspozycje i umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce, na stanowisku, którego konkurs dotyczy, jego wiedzy lub doświadczenia zawodowego oraz przeprowadza z kandydatem rozmowę na temat złożonej przez niego pracy pisemnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, oraz egzaminu, o którym mowa w § 9 ust. 2.

2. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym komisja powiadamia każdego kandydata przed rozpoczęciem rozmowy.

§ 14. 1. Niezwłocznie po zakończeniu konkursu komisja sporządza końcowy protokół zawierający w szczególności informację o uzyskanych przez kandydatów ocenach.

2.  Komisja przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw transportu uchwałę zawierającą listę dwóch lub więcej kandydatów wyłonionych w drodze konkursu wraz z ocenami kandydatów oraz pełną dokumentacją z przebiegu konkursu.

3. Dokumentacja z przeprowadzonego konkursu jest przechowywana przez ministra właściwego do spraw transportu przez okres 5 lat od dnia jej otrzymania, a po upływie tego okresu jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego.

4. Lista osób, o której mowa w ust. 2, jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw transportu.

§ 15. 1. Zawiadomienie o wyłonionych w drodze konkursu kandydatach oraz o ocenach uzyskanych przez kandydata, do którego jest skierowane zawiadomienie, komisja przekazuje kandydatom na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

2. Kandydatowi udostępnia się, w części dotyczącej jego indywidualnych wyników i ocen:

1) uchwały komisji konkursowej wraz z ich uzasadnieniami;

2) protokoły posiedzeń komisji;

3) nagranie, o którym mowa w § 13 ust. 2.

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 2, udostępnia się do wglądu w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.