ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa 2)

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej „Prezesem UTK”, wydaje:

1) autoryzację bezpieczeństwa — na wniosek zarządcy infrastruktury, po potwierdzeniu akceptacji:

a) systemu zarządzania bezpieczeństwem, o którym mowa w art. 17a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej „ustawą”,

b) wewnętrznych regulacji w celu spełnienia przez zarządcę infrastruktury określonych wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym systemu nadzoru ruchu kolejowego i sygnalizacji;

2) certyfikat bezpieczeństwa zgodnie ze wzorem określonym odpowiednio w załączniku I albo II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.06.2007, str. 9, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 653/2007” — na wniosek przewoźnika kolejowego, po dokonaniu akceptacji:

a)  systemu zarządzania bezpieczeństwem, o którym mowa w art. 17a ustawy,

b)  uregulowań, o których mowa w art. 18b ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) świadectwo bezpieczeństwa — na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej zwolnionego z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa, przewoźnika kolejowego zwolnionego z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy zarządzającego infrastrukturą i wykonującego przewozy w metrze, na podstawie dołączonych do wniosku odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 19 ust. 1-3a ustawy.

2. (uchylony).

3. Prezes UTK dokonuje oceny wniosków o wydanie:

1)    certyfikatu bezpieczeństwa zgodnie z procedurami i kryteriami określonymi odpowiednio w załącznikach I-III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 326 z 10.12.2010, str. 11);

2)    autoryzacji bezpieczeństwa zgodnie z procedurami i kryteriami określonymi odpowiednio w załącznikach I i II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2010, str. 13).

§ 2. Świadectwa bezpieczeństwa wydaje się na okres 5 lat i przedłuża co 5 lat na wniosek podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.

§ 3. Przedłużenia autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa dokonuje Prezes UTK na pisemny wniosek złożony w terminie 3 miesięcy przed upływem okresu ważności tych dokumentów.

§ 4. 1. Prezes UTK aktualizuje autoryzację bezpieczeństwa w całości lub w części po uzyskaniu zawiadomienia zarządcy infrastruktury kolejowej o dokonanych przez niego istotnych zmianach, o których mowa w art. 18a ust. 4 ustawy.

2. Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa może być dokonana na pisemny wniosek złożony przez zarządcę infrastruktury kolejowej na żądanie Prezesa UTK, w przypadku zmiany przepisów bezpieczeństwa.

§ 5. 1. Prezes UTK zmienia certyfikat bezpieczeństwa w całości lub w części na pisemny wniosek przewoźnika kolejowego w przypadku dokonania zmian, o których mowa w art. 18b ust. 5 ustawy.

2. Prezes UTK może dokonać zmiany odpowiedniej części certyfikatu bezpieczeństwa po każdej zmianie przepisów bezpieczeństwa.

§ 5a. Przewoźnik kolejowy składa wniosek o wydanie, przedłużenie lub zmianę certyfikatu bezpieczeństwa zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 653/2007.

§ 6. Wydanie, przedłużenie, zmiana i cofnięcie autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa powinno być wpisane do prowadzonych przez Prezesa UTK rejestrów tych dokumentów.

§ 7. Przy składaniu wniosków o wydanie, przedłużenie i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa Prezes UTK może żądać informacji i dokumentów uzupełniających, które zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy i użytkownik bocznicy kolejowej obowiązany jest złożyć niezwłocznie.

§ 8. Warunkiem wydania, przedłużenia i zmiany autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa jest wniesienie z tego tytułu opłaty, której wysokość określają przepisy wydane na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy.

§ 8a. 1. Warunkiem objęcia certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych eksploatowanych przez przewoźnika kolejowego jest:

1)   ujęcie w systemie zarządzania bezpieczeństwem przewoźnika kolejowego realizowanych procesów związanych z eksploatacją bocznic kolejowych;

2)   przyjęcie uregulowań w celu spełnienia wymagań niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji bocznic kolejowych.

2. Jeżeli przewoźnik kolejowy spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK potwierdza ich spełnienie w certyfikacie bezpieczeństwa w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem.

3. Potwierdzenia dokonuje się poprzez wypełnienie rubryki „Informacje dodatkowe” we wzorze, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 653/2007. 

§ 9. 1. Prezes UTK cofa certyfikat bezpieczeństwa w części lub w całości — w przypadkach, o których mowa w art. 18b ust. 8 ustawy.

2. Prezes może cofnąć:

1) autoryzację bezpieczeństwa w przypadku, o którym mowa w art. 18a ust. 6 pkt 2 ustawy;

2) świadectwo bezpieczeństwa w przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3:

a) przestał spełniać warunki jego wydania,

b) prowadzi działalność zagrażającą bezpieczeństwu ruchu kolejowego lub wykonywaniu przewozów kolejowych, bezpiecznej eksploatacji pojazdów kolejowych, ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska lub

c) nie usunie w określonym terminie nieprawidłowości, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

§ 10. O wydaniu, przedłużeniu, zmianie i cofnięciu autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa Prezes UTK powiadamia Europejską Agencję Kolejową w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania określonej czynności.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei Wspólnoty oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 227).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 176, poz. 1719), które na podstawie art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 144, poz. 1046) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.