ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg dróg krajowych:

1) w województwie dolnośląskim, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) w województwie kujawsko-pomorskim, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) w województwie mazowieckim, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) w województwie pomorskim, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) w województwie śląskim, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) w województwie zachodniopomorskim, określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim (Dz. U. Nr 60, poz. 566).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 12 listopada 2007 r. (poz. 1679)

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).