ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. Nr 207, poz. 1734) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) numer UN towaru niebezpiecznego i jego prawidłową nazwę przewozową — zgodnie z umową ADR;

2) numer klasy oraz numer grupy pakowania, o ile występuje, a w przypadku towaru klasy 1 kod klasyfikacyjny — zgodnie z umową ADR;”;

2) w załączniku do rozporządzenia, w tabeli „Wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia” przed wierszem określającym klasę 2 dodaje się wiersz określający klasę 1 w brzmieniu:


„1

— materiały wybuchowe i przedmioty wybuchowe, przewożone w ilości,
która zgodnie z umową ADR wymaga oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej —transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 76, poz. 541).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184.