ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się obowiązek stosowania Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych (Dz. U. Nr 44, poz. 175, z 1995 r. Nr 78, poz. 395, z 1996 r. Nr 133, poz. 625 i z 1997 r. Nr 160, poz. 1099).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 grudnia 2000 r. (poz. 1227)

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA