ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób numeracji oraz zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg publicznych oraz obiektów mostowych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) systemie referencyjnym – rozumie się przez to tworzący sieć drogową zbiór pomierzonych pod względem długości odcinków drogowych – odcinków referencyjnych, których początki i końce stanowią punkty referencyjne o określonych współrzędnych geograficznych,

2) kilometrażu – rozumie się przez to odległość danego miejsca na drodze od początku tej drogi,

3) skrzyżowaniu dróg – rozumie się przez to przecięcie lub połączenie dróg na jednym lub kilku poziomach, umożliwiających lub nie umożliwiających wyboru kierunku jazdy,

4) przekrojach charakterystycznych drogi – rozumie się przez to przekroje poprzeczne w miejscach, gdzie następuje zmiana parametrów technicznych drogi i jej elementów,

5) klasie drogi – rozumie się przez to klasę drogi, o której mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

§ 3. 1. Każdej drodze publicznej nadaje się numer, zwany dalej „numerem drogi".

2. Numer drogi nadawany jest na potrzeby oznaczania przebiegu drogi na mapach oraz oznakowania dróg zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym.

§ 4. 1. Ustala się następujący sposób numeracji dróg:

1) drogi krajowe:

a) autostrady – litera A i liczba jedno– lub dwucyfrowa,

b) drogi ekspresowe – litera S i liczba jedno– lub dwucyfrowa,

c) pozostałe drogi krajowe – liczba jedno– lub dwucyfrowa,

2) drogi wojewódzkie – liczba trzycyfrowa,

3) drogi powiatowe – liczba czterocyfrowa i wyróżnik literowy województwa, określony w przepisach Prawa o ruchu drogowym,

4) drogi gminne – liczba sześciocyfrowa i wyróżnik literowy województwa, określony w przepisach Prawa o ruchu drogowym.

2. Numery dróg krajowych i wojewódzkich powinny być niepowtarzalne na obszarze kraju i niezmienne w przypadku ciągu komunikacyjnego przekraczającego granice administracyjne województw.

3. Numery dróg powiatowych i gminnych powinny być niepowtarzalne na obszarze województwa i niezmienne w przypadku ciągu komunikacyjnego przekraczającego granice administracyjne powiatów lub gmin.

4. (uchylono)

5. (uchylono)

§ 5. 1. Każdy zarządca drogi publicznej ustala numer ewidencyjny zarządzanego odcinka drogi, zwany dalej „numerem ewidencyjnym".

2. Numer ewidencyjny służy do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych, zwanej dalej „ewidencją".

3. Numer ewidencyjny składa się:

1) dla dróg krajowych:

a) autostrad i dróg ekspresowych – z: odpowiednio, litery A lub S, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej, dwucyfrowego identyfikatora województwa, określonego w przepisach o statystyce publicznej, trzech zer oraz liczby dwucyfrowej,

b) dróg krajowych w miastach na prawach powiatu – z: litery K, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej oraz siedmiocyfrowego identyfikatora miasta, określonego w przepisach o statystyce publicznej,

c) pozostałych dróg krajowych – z: litery K, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej, dwucyfrowego identyfikatora województwa, określonego w przepisach o statystyce publicznej, trzech zer oraz liczby dwucyfrowej,

2) dla dróg wojewódzkich:

a) dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu – z: litery W, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej oraz siedmiocyfrowego identyfikatora miasta, określonego w przepisach o statystyce publicznej,

b) pozostałych dróg wojewódzkich – z: litery W, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej, dwucyfrowego identyfikatora województwa, określonego w przepisach o statystyce publicznej, oraz pięciu zer,

3) dla dróg powiatowych:

a) dróg powiatowych w miastach na prawach powiatu – z: litery P, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej oraz siedmiocyfrowego identyfikatora miasta, określonego w przepisach o statystyce publicznej,

b) pozostałych dróg powiatowych – z: litery P, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej, czterocyfrowego identyfikatora powiatu, określonego w przepisach o statystyce publicznej, oraz trzech zer,

4) dla dróg gminnych:

a) dróg gminnych w miastach na prawach powiatu – z: litery G, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej oraz siedmiocyfrowego identyfikatora miasta, określonego w przepisach o statystyce publicznej,

b) pozostałych dróg gminnych – z: litery G, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej oraz siedmiocyfrowego identyfikatora gminy, określonego w przepisach o statystyce publicznej.

§ 6. 1. Ustala się sposób numeracji obiektów mostowych i promów przez zastosowanie jednolitego numeru inwentarzowego, zwanego dalej „JNI".

2. JNI jest liczbą ośmiocyfrową, służącą do identyfikacji obiektów mostowych oraz promów i prowadzenia ewidencji.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nadaje JNI:

1) nowym obiektom mostowym i promom – po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na ich użytkowanie,

2) obiektom użytkowanym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia – w trakcie zakładania ewidencji.

4. JNI nie ulega zmianie w okresie użytkowania obiektu mostowego lub promu.

5. JNI nadawane są dla obiektów mostowych i promów zlokalizowanych w ciągach dróg wszystkich kategorii.

6. Obiekty mostowe przedzielone podłużną szczeliną zarówno w przęsłach, jak i na podporach stanowią w ewidencji oddzielne obiekty mostowe, o ile każdy z wydzielonych obiektów będzie budowlą, stanowiącą całość techniczno-użytkową.

7. Obiekty mostowe o różnych rodzajach konstrukcji przęseł w ciągu tej samej drogi opartych na wspólnych podporach stanowią w ewidencji jeden obiekt.

8. Tunele prowadzące niezależne jezdnie tej samej drogi, połączone między sobą tunelami poprzecznymi, stanowią w ewidencji jeden obiekt.

9. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi rejestr nadanych JNI.

§ 7. Wprowadza się jednolity sposób lokalizacji w ciągu drogi: elementów drogi, zmian parametrów technicznych drogi, obiektów mostowych, promów, urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu i innych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi poprzez:

1) kilometraż – dla wszystkich kategorii dróg, oraz dodatkowo,

2) system referencyjny – dla dróg krajowych i innych kategorii dróg publicznych, dla których ten system został wprowadzony.

§ 8. 1. Ewidencję zakłada się i prowadzi dla użytkowanych oraz czasowo wyłączonych z użytkowania odcinków dróg publicznych, obiektów mostowych i promów.

2. Ewidencję prowadzi się na potrzeby zarządzania drogami publicznymi, obiektami mostowymi i promami oraz gromadzenia i przekazywania danych o sieci dróg publicznych.

3. Ewidencja obejmuje następujące dokumenty ewidencyjne:

1) książkę drogi – prowadzoną według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) dziennik objazdu dróg – prowadzony według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

3) wykaz dróg – prowadzony według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

4) mapę techniczno-eksploatacyjną dróg publicznych – sporządzaną z zastosowaniem znaków umownych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

5) książkę obiektu mostowego – prowadzoną według wzorów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

6) kartę obiektu mostowego – prowadzoną według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

7) wykaz obiektów mostowych i promów – prowadzony według wzorów określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

4. Dokumenty ewidencyjne przechowuje się do czasu rozbiórki, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, drogi publicznej, obiektu mostowego lub promu.

§ 9. Książkę drogi prowadzi się w jednym egzemplarzu, oddzielnie dla każdego odcinka drogi w jednym zarządzie.

§ 10. Wykaz dróg sporządza się w jednym egzemplarzu, osobno dla poszczególnych kategorii dróg o określonej klasie.

§ 11. Dziennik objazdu dróg prowadzi się w jednym egzemplarzu, osobno dla poszczególnych kategorii dróg.

§ 12. 1. Mapę techniczno-eksploatacyjną dróg publicznych sporządza się i prowadzi w jednym egzemplarzu:

1) w skali 1:25000 lub większej w przypadku terenów zurbanizowanych – dla dróg powiatowych i wszystkich kategorii dróg publicznych w granicach miast na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad, dróg ekspresowych i gminnych,

2) w skali 1:100000 – dla dróg wojewódzkich i krajowych.

2. Zarządcy dróg przekazują między sobą informacje niezbędne do prowadzenia mapy techniczno-eksploatacyjnej, stosownie do przepisów określających tryb sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych.

3. Mapę techniczno-eksploatacyjną dróg publicznych, zawierającą w swej treści rozmieszczenie państwowych rezerw mobilizacyjnych, zakłada się, przechowuje i przekazuje, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

§ 13. 1. Książkę obiektu mostowego prowadzi się w jednym egzemplarzu, osobno dla każdego obiektu mostowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla przepustu i promu nie prowadzi się książki obiektu mostowego.

§ 14. 1. Kartę obiektu mostowego sporządza się i prowadzi w pięciu egzemplarzach osobno dla: mostów, wiaduktów i estakad, gdy rozpiętość teoretyczna przynajmniej jednego z przęseł jest większa niż 20 m lub całkowita długość obiektu jest równa 50 m lub większa.

2. Kartę obiektu mostowego przekazuje się zgodnie z przepisami określającymi tryb sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych.

§ 15. 1. Wykaz obiektów mostowych i promów prowadzi się w jednym egzemplarzu, dla wszystkich mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, kładek dla pieszych, przejść podziemnych i promów oraz dla przepustów o świetle otworu równym 60 centymetrom lub większym.

2. Wykaz obiektów mostowych i promów sporządza się kategoriami dróg, zgodnie z ich rosnącą numeracją i kilometrażem, osobno dla:

1) mostów, wiaduktów, estakad i kładek dla pieszych,

2) tuneli,

3) przejść podziemnych,

4) przepustów,

5) promów.

§ 16. Aktualizowania ewidencji, o której mowa w § 8, dokonuje się na bieżąco, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający.

§ 17. Ewidencje prowadzi się w systemie tradycyjnym lub w systemie elektronicznym, pod warunkiem stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed utratą danych.

§ 18. 1. Dla dróg publicznych, obiektów mostowych i promów użytkowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zarówno posiadających, jak i nieposiadających ewidencji na podstawie dotychczasowych przepisów, należy założyć ewidencję zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, obejmującą: wykazy dróg, wykazy obiektów mostowych i promów oraz mapy techniczno-eksploatacyjne dróg publicznych – w terminie 72 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2–4. 

2. Do czasu założenia ewidencji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, ewidencja założona na podstawie dotychczasowych przepisów, obejmująca: wykazy stanu dróg, wykazy dróg, wykazy obiektów mostowych, mapy sieci drogowej oraz mapy sieci drogowej z opisem techniczno-eksploatacyjnym, pozostaje w mocy.

3. Dla dróg publicznych i obiektów mostowych użytkowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ewidencja założona na podstawie dotychczasowych przepisów, obejmująca: plany liniowe dróg, wykazy stanu dróg, księgi obiektów mostowych, metryki dróg, metryki obiektów mostowych, rejestry robót budowlano-montażowych i karty obiektów mostowych, pozostaje w mocy i stanowi integralną część ewidencji prowadzonej i przechowywanej zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Zmiany danych ewidencyjnych wprowadza się na wzorach dokumentów ewidencyjnych zgodnych z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4. Dla dróg i obiektów mostowych użytkowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dla których nie założono ewidencji na podstawie dotychczasowych przepisów w zakresie, o którym mowa w ust. 3, należy założyć ewidencję zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, obejmującą: książki dróg, książki obiektów mostowych i karty obiektów mostowych – w terminie 60 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 19. Numery dróg nadane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia obowiązują do czasu nadania nowych numerów, lecz nie dłużej niż przez okres:

1) 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia – dla dróg krajowych,

2) 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia – dla dróg wojewódzkich,

3) 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia – dla dróg powiatowych i gminnych.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. (poz. 393)

Załącznik nr 1

KSIĄŻKA DROGI

Załącznik nr 2

DZIENNIK OBJAZDU DRÓG

Załącznik nr 3

WYKAZ DRÓG

Załącznik nr 4

ZNAKI UMOWNE

Załącznik nr 5

KSIĄŻKA

Załącznik nr 6

KARTA OBIEKTU MOSTOWEGO

Załącznik nr 7

WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH