ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów,wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. Nr 189, poz. 1858) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) spersonalizowanej karcie — rozumie się przez to wypełnioną kartę pojazdu, zgodną z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.”;

2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku zamówienia spersonalizowanych kart, producent lub importer albo organ rejestrujący pisemnie upoważnia producenta kart, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów, do wypełnienia karty zgodnie z przekazanymi producentowi kart danymi i złożenia podpisu w imieniu wystawiającego w rubryce „Wystawiający kartę”.”;

3) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku zwolnienia producenta lub importera określonego typu pojazdu z obowiązku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, w rubryce „Adnotacje urzędowe” wpisuje się numer decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Kartę wypełnia się pismem maszynowym, czcionką zapewniającą dobrą czytelność wpisów oraz stosując rozróżnienie cyfry O i litery O poprzez przekreślenie oznaczenia cyfry (Ø).

2. W przypadku gdy nie jest możliwe wypełnienie karty w sposób określony w ust. 1, kartę wypełnia się czarnym tuszem, czytelnie, drukowanym pismem w sposób gwarantujący trwałość zapisów.

3. W rubrykach, które nie dotyczą danego pojazdu, zamieszcza się znaki: „------”.”;

5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Jeżeli dla pojazdu została błędnie wystawiona karta, to:

1) producent lub importer wystawia nową kartę, jeżeli błąd w wystawionej przez niego karcie został stwierdzony przed pierwszą rejestracją pojazdu;

2) organ rejestrujący, właściwy dla miejsca ostatniej rejestracji pojazdu, zamieszcza poprawne dane w karcie w rubryce „Adnotacje urzędowe”, jeżeli błąd został stwierdzony po zarejestrowaniu pojazdu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, producent lub importer zamieszcza w wykazie druków kart, o którym mowa w przepisach rozporządzenia określającego dokumenty, w rubryce „Uwagi”, informację o anulowaniu karty z powodu błędnego jej wystawienia. Dla zniszczonych, błędnie wystawionych kart, producent lub importer sporządza protokół zniszczenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organ rejestrujący zamieszcza poprawne dane na podstawie oświadczenia producenta lub importera o popełnionym błędzie, albo na podstawie oświadczenia organu rejestrującego, który błędnie wystawił kartę.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141.