ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków są uznawane przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej 2)

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków są uznawane przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej:

1)   Republika Austrii;

2)   Królestwo Belgii;

3)   Republika Bułgarii;

4)   Republika Chorwacji;

5)   Republika Cypryjska;

6)   Republika Czeska;

7)   Królestwo Danii;

8)   Republika Estońska;

9)   Republika Finlandii;

10)  Republika Francuska;

11)  Republika Grecka;

12)  Królestwo Hiszpanii;

13)  Irlandia;

14)  Republika Islandii;

15)  Księstwo Liechtensteinu;

16)  Republika Litewska;

17)  Wielkie Księstwo Luksemburga;

18)  Republika Łotewska;

19)  Republika Malty;

20)  Królestwo Niderlandów;

21)  Republika Federalna Niemiec;

22)  Królestwo Norwegii;

23)  Republika Portugalska;

24)  Rumunia;

25)  Republika Słowacka;

26)  Republika Słowenii;

27)  Konfederacja Szwajcarska;

28)  Królestwo Szwecji;

29)  Republika Węgierska;

30)  Republika Włoska;

31)  Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 275, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367 oraz z 2013 r. poz. 829 i 1014.