ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 9 października 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku

Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki ustalania składu załogi statku przez dyrektorów urzędów morskich;

2) wzór certyfikatu bezpiecznej obsługi.

§ 2. W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony żeglugi oraz zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki ustala się w oparciu o przepisy IMO dotyczące minimalnej bezpiecznej obsługi statku 2) skład załogi statku niezbędny dla bezpieczeństwa morskiego, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) wielkość i typ statku;

2) liczbę, moc i typ jednostek napędu głównego i mechanizmów pomocniczych;

3) poziom automatyzacji statku;

4) konstrukcję i wyposażenie statku;

5) metody zapewnienia utrzymania eksploatacyjnego statku;

6) rodzaj przewożonego ładunku;

7) częstotliwość zawinięć statku do portów;

8) długość i rodzaj prawdopodobnych rejsów statku;

9) rejon, w którym statek będzie uprawiał żeglugę;

10) kwalifikacje załogi niezbędne do obsługi danego statku oraz wymagania związane z ćwiczeniami i szkoleniami załogi przeprowadzanymi na statku;

11) wsparcie, zapewnione z lądu przez armatora w zakresie eksploatacji statku;

12) wymogi określone w przepisach dotyczących czasu pracy i wypoczynku marynarzy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

13) plan ochrony statku sporządzony przez armatora zgodnie z ustawą z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055).

§ 3. Ustala się wzór certyfikatu bezpiecznej obsługi dla statków, podlegających Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321), i z Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173 i 1174), określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Certyfikaty bezpiecznej obsługi wydane na podstawie:

2) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku (Dz. U. poz. 84)

— powinny być dostosowane do wzoru określonego w niniejszym rozporządzeniu w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Rezolucja IMO A. 1047(27) — Minimalna bezpieczna obsługa, przyjęta przez Zgromadzenie IMO w dniu 30 listopada 2011 r. (Dz. Urz. MTBiGM z 2012 r. poz. 40).