ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności i badaniami ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz sprawdzaniem ich zgodności z wymaganiami technicznymi

Na podstawie art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności związane z:

1) oceną zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych;

2) badaniami okresowymi, pośrednimi i nadzwyczajnymi ciśnieniowych urządzeń transportowych;

3) sprawdzaniem zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych z określonymi odpowiednio w ADR, RID i ADN wymaganiami technicznymi, dokonywane przez notyfikowane jednostki kontrolujące.

§ 2. 1. Opłaty za czynności, o których mowa w § 1, zwane dalej „opłatami”, są ustalane w cennikach, stanowiących ofertę notyfikowanej jednostki kontrolującej, zwanej dalej „jednostką notyfikowaną”.

2. Cenniki, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik jednostki notyfikowanej.

3. Zmiany wysokości opłat ustalonych w cennikach, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane nie częściej niż raz na sześć miesięcy.

§ 3. 1. Opłaty ustala się odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych czynności.

2. Opłaty zawierają również kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności są wykonywane przez podatnika obowiązanego do rozliczenia tego podatku.

3. Podstawę do ustalania opłat stanowią:

1) rodzaj ciśnieniowych urządzeń transportowych;

2) rodzaj i stopień skomplikowania wykonanej czynności, usługi lub programu oceny;

3) koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie, pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin;

4) koszt pracy jednostki notyfikowanej.

4. Przy ustalaniu opłat uwzględnia się koszty poszczególnych etapów wykonywanych czynności.

5. Na sumę kosztów, o których mowa w ust. 4, składają się koszty:

1) wstępnego rozpatrzenia wniosku, w tym przeprowadzenia analizy jego kompletności, dokonania identyfikacji próbek i dostawcy oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);

2) przeprowadzenia prac techniczno-organizacyjnych;

3) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych;

4) przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji i dokonania oceny w procesie oceny zgodności oraz badań okresowych, pośrednich i nadzwyczajnych ciśnieniowych urządzeń transportowych;

5) sprawowania nadzoru w zakresie czynności związanych z oceną zgodności oraz badaniami okresowymi, pośrednimi i nadzwyczajnymi ciśnieniowych urządzeń transportowych, jeżeli jest to niezbędne.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych (Dz. U. Nr 200, poz. 2052), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2012 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454).