ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej 2)

Na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób funkcjonowania Morskiej Służby Asysty Telemedycznej, zwanej dalej „Służbą TMAS”;

2) szczegółowy zakres zadań Służby TMAS związanych z udzielaniem porad medycznych drogą radiową;

3) sposób ustalania procedur łączności i przekazywania informacji między Służbą TMAS a innymi podmiotami uczestniczącymi w udzielaniu pomocy na morzu.

§ 2. 1. Służba TMAS realizuje swoje zadania nieprzerwanie 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, przy pomocy lekarzy dyżurnych posiadających:

1) doświadczenie w pracy na statku lub przeszkolenie w zakresie podstaw medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu;

2) zdolność ustnego i pisemnego komunikowania się w języku polskim i angielskim;

3) wiedzę o zasadach funkcjonowania oraz wyposażeniu w leki i sprzęt medyczny Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, zwanej dalej „Służbą SAR”;

4) wiedzę o zakresie wyposażenia statków w leki i sprzęt medyczny zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Unii Europejskiej 3) oraz o zakresie wiedzy kapitanów i członków załogi statku na temat udzielania pomocy medycznej.

2. Służba TMAS realizuje swoje zadania przy pomocy lekarzy dyżurnych znajdujących się na liście lekarzy Służby TMAS, zawierającej imiona, nazwiska oraz numery prawa wykonywania zawodu lekarza.

3. W Służbie TMAS wyznacza się koordynatora, który prowadzi i aktualizuje listę lekarzy Służby TMAS oraz zapewnia ciągłość działalności tej służby, zgodnie z ust. 1.

§ 3. 1. Do zadań Służby TMAS należy udzielanie porad medycznych drogą radiową, w tym:

1) wspomaganie kapitana lub członka załogi statku radą w zakresie diagnozy, pomoc w wyborze metody postępowania oraz zabezpieczenia medycznego chorego lub rannego na pokładzie statku;

2) udzielanie porad związanych z podjęciem decyzji o przeprowadzeniu ewakuacji medycznej;

3) udzielanie porad ułatwiających kapitanowi lub członkowi załogi statku podjęcie decyzji dotyczącej zmiany portu docelowego, w celu udzielenia choremu lub rannemu fachowej pomocy medycznej;

4) udzielanie wsparcia merytorycznego Morskiemu Ratowniczemu Centrum Koordynacyjnemu (MRCK) Służby SAR w podejmowaniu, w zależności od stanu chorego lub rannego, decyzji związanych z planowaniem, podejmowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczej.

2. Porady udzielane przez lekarzy Służby TMAS mają wspomóc i ułatwić decyzje, które podejmuje kapitan statku.

3. Służba TMAS współdziała w zakresie wymiany informacji ze służbami asysty telemedycznej innych państw.

§ 4. Procedury łączności i przekazywania informacji pomiędzy Służbą TMAS a Służbą SAR oraz między Służbą TMAS a służbami asysty telemedycznej innych państw ustala i aktualizuje Służba SAR w porozumieniu ze Służbą TMAS, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej. 4)

§ 5. Służba TMAS prowadzi dokumentację działalności i statystykę udzielonych porad medycznych drogą radiową.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach (Dz. Urz. WE L 113 z 30.04.1992, str. 19).

3)  Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, są dostępne pod adresem: www.sar.gov.pl.

4) Cyrkularz MSC.1/Circ.1218 w sprawie wymiany informacji medycznej między Morskimi Służbami Asysty Telemedycznej został podany do publicznej wiadomości w obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczących bezpieczeństwa morskiego (Dz. Urz. MTBiGM Nr 2, poz. 9).