ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności 2)

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności, zwanej dalej „bazą danych”, w tym wprowadzania i aktualizacji informacji o tych statkach, warunki dostępu właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej do informacji zamieszczonych w bazie danych oraz zakres ich wykorzystania.

§ 2. Administratorem bazy danych, zwanym dalej „administratorem”, jest dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

§ 3. Bazę danych prowadzi się w sposób zapewniający dostęp do niej uprawnionym pracownikom lub funkcjonariuszom:

1) ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

2) urzędów morskich,

3) izb morskich,

4) podmiotu prowadzącego badania wypadków i incydentów morskich,

5) Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

6) Straży Granicznej,

7) uznanych organizacji, upoważnionych do wykonywania zadań administracji morskiej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim,

8) polskiego związku sportowego prowadzącego polski rejestr jachtów, o którym mowa w art. 23 § 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 228, poz. 1368),

9) innych podmiotów, którym administrator zapewni dostęp do bazy danych ze względu na zakres ich zadań związanych z potrzebami administracji morskiej

— zwanym dalej „użytkownikami bazy danych”.

§ 4. 1. Baza danych składa się z rekordów statków, zawierających informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

2. Rekordy statków zakładają, w zależności od rodzaju statku, użytkownicy bazy danych wymienieni w § 3 pkt 2, 3 i 8.

3. Informacje do bazy danych, w szczególności dotyczące przeglądów i inspekcji, w tym wydanych w ich wyniku certyfikatów i innych dokumentów, wprowadza, aktualizuje i usuwa z bazy dyrektor urzędu morskiego właściwy dla portu macierzystego statku, którego te informacje dotyczą.

4. Administrator może upoważnić użytkowników bazy danych wymienionych w § 3 pkt 2–9 do wprowadzania informacji do bazy danych lub ich aktualizacji.

§ 5. 1. Informacje zamieszczone w bazie danych są aktualizowane na bieżąco.

2. W przypadku informacji przesyłanych do administratora ich wprowadzenie do bazy danych następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania.

§ 6. 1. Wprowadzanie informacji do bazy danych, ich aktualizacja i usuwanie z bazy są rejestrowane.

2. Informacje o wprowadzeniu informacji do bazy danych, ich aktualizacji lub usunięciu z bazy są przechowywane przez okres co najmniej 2 lat.

§ 7. 1. Bazę danych prowadzi się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo informacji w niej zamieszczonych.

2. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby prowadzenia bazy danych przetwarza się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 8. Administrator podaje do wiadomości użytkowników bazy danych informacje dotyczące zapewnienia dostępu do bazy danych oraz korzystania z niego, w tym sposobu wprowadzania oraz aktualizacji informacji.

§ 9. 1. Administrator zapewnia dostęp do informacji zamieszczonych w bazie danych właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej.

2. Warunkiem dostępu, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej wraz z dokumentacją uzasadniającą, że dostęp do informacji zamieszczonych w bazie danych jest niezbędny ze względu na:

1) w przypadku państwa członkowskiego Unii Europejskiej — konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi lub ochrony środowiska morskiego tego państwa;

2) w przypadku Komisji Europejskiej — konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi lub ochrony środowiska morskiego państw członkowskich Unii Europejskiej.

§ 10. Informacje zamieszczone w bazie danych są wykorzystywane w zakresie:

1) nadzoru nad statkami i składania sprawozdań przez organy administracji morskiej podmiotom prawa międzynarodowego;

2) wydawania dokumentów rejestracyjnych przez izby morskie, urzędy morskie i polski związek sportowy prowadzący polski rejestr jachtów, o którym mowa w art. 23 § 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Kodeks morski;

3) inspekcji statków przeprowadzanych przez organy inspekcyjne oraz wydawania na podstawie tych inspekcji certyfikatów i innych dokumentów;

4) przeglądów i inspekcji statków przeprowadzanych przez uznane organizacje, upoważnione do wykonywania zadań administracji morskiej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, oraz wydawania na podstawie tych przeglądów i inspekcji certyfikatów i innych dokumentów;

5) potrzeb Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz podmiotu prowadzącego badania wypadków i incydentów morskich, dotyczących informacji o statku;

6) inspekcji statków przeprowadzanych przez Straż Graniczną.

§ 11. Rekordy statków wpisanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia i w okresie 3 miesięcy od tego dnia do rejestrów prowadzonych przez podmioty wymienione w § 3 pkt 2, 3 i 8 zakłada się w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/21/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 132).