ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   klasyfikację statków powietrznych;

2)   szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania objętych nimi rodzajów statków powietrznych i sprzętu.

§ 2. 1. Ze względu na charakterystykę i przeznaczenie statki powietrzne dzieli się na klasy.

2. Ze względu na wymagania techniczne oraz wymagane dokumenty zdatności do lotu statki powietrzne dzieli się na kategorie i podkategorie.

3. Wykaz klas, kategorii i podkategorii statków powietrznych oraz ich oznaczeń wraz z dodatkową charakterystyką statków powietrznych określa tabela nr 1 w załączniku do rozporządzenia.

4. Podział statków powietrznych klasy urządzenia latające według kategorii z uwzględnieniem masy i warunków włączenia do kategorii określa tabela nr 2 w załączniku do rozporządzenia.

5. Podział statków powietrznych klasy urządzenia latające kategorii kwalifikowanej ze względu na ograniczenia w zakresie masy, prędkości i liczby miejsc dla poszczególnych podkategorii określa tabela nr 3 w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Wpisy w dokumentach potwierdzających zdatność do lotu, wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub podmioty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy — Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. poz. 440), w zakresie klas, kategorii i podkategorii statków powietrznych, dokonane przed dniem wejścia w życia niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 139, poz. 1333 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 592).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1 Tabele


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134, 628, 829 i 912.