ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska przed hałasem oraz zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do statków powietrznych kategorii specjalnej oraz statków powietrznych o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze.

§ 2. 1. Statki powietrzne, ze względu na ochronę środowiska, powinny spełniać wymagania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, odnoszące się do:

1) miar oceny hałasu;

2) wzorcowych punktów pomiaru hałasu;

3) dopuszczalnych poziomów hałasu;

4) tolerancji przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu;

5) wzorcowych procedur certyfikacji hałasu;

6) procedur prób.

2. Statki powietrzne, ze względu na ochronę środowiska, powinny spełniać wymagania w zakresie emitowanych przez silniki statków powietrznych zanieczyszczeń ziemi, wody i powietrza, odnoszące się do:

1) drenażu paliwa z układu paliwowego po zatrzymaniu silnika;

2) emisji gazów spalinowych.

§ 3. 1. Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne nieobjęte nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, zwanej dalej „EASA”, ze względu na ochronę środowiska przed hałasem, określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w tomie I Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm. 2) ).

2. Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne nieobjęte nadzorem EASA ze względu na ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza, określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w tomie II Załącznika 16 do Konwencji, o której mowa w ust. 1.

§ 4. Do statków powietrznych objętych nadzorem EASA stosuje się wymagania określone w rozporządzeniu Komisji nr 1702/2003/WE z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającym zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 243 z 27.09.2003, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 456).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska (Dz. U. Nr 122, poz. 1271 oraz z 2005 r. Nr 189, poz. 1597), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.