ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Na podstawie art. 25ga ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia krajowego rejestru pojazdów kolejowych, w tym sposób nadawania europejskiego numeru pojazdu, wprowadzania zmian danych rejestrowych oraz sposób wykreślania pojazdu kolejowego z tego rejestru;

2) wzór krajowego rejestru pojazdów kolejowych oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania;

3) wzór wniosku o:

a) nadanie europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego dopuszczonego po raz pierwszy do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wprowadzenie zmiany danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) dla pojazdu kolejowego w nim zarejestrowanego,

c) wycofanie z eksploatacji pojazdu kolejowego zarejestrowanego w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych;

4) wzór raportu z:

a) nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, o którym mowa w pkt 3 lit. a,

b) wprowadzenia zmiany danych rejestrowych, o których mowa w pkt 3 lit. b,

c) wycofania z eksploatacji pojazdu kolejowego, o którym mowa w pkt 3 lit. c,

d) rejestracji pojazdu kolejowego, w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) identyfikator pojazdu kolejowego — oznakowanie umieszczone na pojeździe kolejowym zawierające: identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, identyfikator literowy dysponenta (VKM), europejski numer pojazdu (EVN), oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu oraz literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności, z wyjątkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy;

2) oznaczenie literowe charakterystyki technicznej — zestaw dużych i małych liter, określających rodzaj i przeznaczenie pojazdu kolejowego oraz jego cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne;

3) literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności — symbol literowy, potwierdzający spełnienie przez pojazd określonych wymagań, koniecznych do poruszania się w komunikacji międzynarodowej;

4) cyfra kontrolna — dwunastą cyfrą europejskiego numeru pojazdu (EVN), służącą do szybkiej kontroli prawidłowości zapisu EVN;

5) europejski scentralizowany wirtualny rejestr pojazdów kolejowych (EC WR) — system teleinformatyczny zarządzany przez Europejską Agencję Kolejową, umożliwiający dostęp do danych znajdujących się w krajowych rejestrach pojazdów kolejowych, prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 3. 1. Rejestracji w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, zwanym dalej „rejestrem NVR”, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podlegają wagony towarowe, wagony pasażerskie, pojazdy trakcyjne i kolejowe pojazdy specjalne, z wyjątkiem pojazdów:

1) metra;

2) kolejowych poruszających się wyłącznie po bocznicy kolejowej;

3) kolejowych o szerokości toru mniejszej niż 1435 mm;

4) zabytkowych używanych jako nieruchomy eksponat;

5) specjalnych poruszających się wyłącznie po torze zamkniętym lub transportowanych na innych pojazdach;

6) kolejowych poruszających się wyłącznie po sieciach kolejowych które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz miejskich lub podmiejskich;

7) kolejowych poruszających się wyłącznie po infrastrukturze kolejowej należącej do zarządców prywatnej infrastruktury kolejowej, na ich użytek w ramach własnej działalności w zakresie transportu towarów;

8) kolejowych poruszających się po infrastrukturze kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego;

9) historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej.

2. Rejestr NVR jest prowadzony w określonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 3) ), z możliwością podłączenia do europejskiego scentralizowanego wirtualnego rejestru pojazdów kolejowych (EC VVR) zarządzanego przez Europejską Agencję Kolejową, zwaną dalej „ERA”.

3. Wzór rejestru NVR oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych oraz wymagania dotyczące jego funkcjonowania, określa ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Do celów rejestracji pojazdów kolejowych w rejestrze NVR stosuje się sposób oznakowania pojazdów kolejowych określony w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.

§ 5. 1. Wzór wniosku o:

1) nadanie europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego dopuszczonego po raz pierwszy do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wprowadzenie zmiany danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) dla pojazdu kolejowego w nim zarejestrowanego,

3) wycofanie z eksploatacji pojazdu kolejowego zarejestrowanego w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych

— stanowi standardowy formularz wniosku o rejestrację pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, dysponent pojazdu kolejowego, zwany dalej „dysponentem”, przedkłada Prezesowi UTK:

1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem;

2) dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji;

3) załączniki określające dane pojazdu niezbędne do prawidłowego nadania europejskiego numeru pojazdu kolejowego

(EVN).

3. W przypadku wniosku składanego drogą elektroniczną dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przedkładane w postaci elektronicznej w formie kopii.

§ 6. 1. Dysponent wraz z wnioskiem o rejestrację określa:

1) identyfikator literowy dysponenta (VKM);

2) literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności;

3) oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu, z wyłączeniem kolejowych pojazdów trakcyjnych i specjalnych;

4) inne dane dotyczące pojazdu.

2. Dysponent określa również:

1) dla wagonów pasażerskich — 8 pierwszych cyfr europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN);

2) dla wagonów towarowych — 4 pierwsze cyfry europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN);

3) dla kolejowych pojazdów trakcyjnych — 7 pierwszych cyfr europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN);

4) dla kolejowych pojazdów specjalnych — 8 pierwszych cyfr europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN).

3. Sposób kodowania cyfr oraz stosowania literowego oznaczenia zdolności pojazdu do interoperacyjności jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.

§ 7. Prezes UTK uzgadnia określone przez dysponenta dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2, nadaje pozostałe cyfry europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN), w tym numer seryjny pojazdu i cyfrę kontrolną, wprowadza dane do rejestru NVR i wydaje raport z nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. Dysponent nanosi na pojazd kolejowy wymagane oznaczenia wchodzące w skład identyfikatora pojazdu kolejowego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem terminów zmian w oznakowaniu pojazdów kolejowych, o których mowa w tych przepisach, niezwłocznie po otrzymaniu raportu Prezesa UTK, o którym mowa w § 7 oraz w § 9 ust. 2 i 3.

§ 9. 1. Po rozpatrzeniu wniosku o wycofanie z eksploatacji pojazdu kolejowego zarejestrowanego w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR), Prezes UTK wydaje raport z wycofania z eksploatacji pojazdu kolejowego, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Po rozpatrzeniu wniosku o wprowadzenie zmian danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) dla pojazdu kolejowego w nim zarejestrowanego bez zmiany europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN), Prezes UTK wydaje raport z wprowadzenia zmian w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Po rozpatrzeniu wniosku o wprowadzenie zmiany danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) w zakresie zmiany numeru EVN, w tym również w zakresie zmiany kodu interoperacyjności, Prezes UTK wydaje raport z nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, o którym mowa w § 7.

4. Po rozpatrzeniu wniosku o rejestrację pojazdu kolejowego w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy, Prezes UTK wydaje raport z rejestracji pojazdu kolejowego, w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 10. 1. W przypadku gdy pojazd kolejowy zarejestrowany w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) otrzyma dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dysponent składa wniosek do Prezesa UTK o dokonanie wpisu dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w rejestrze NVR.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) europejski numer pojazdu kolejowego (EVN);

2) identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego;

3) nazwę krajowego organu do spraw bezpieczeństwa, który wydał dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego;

4) kodowane ograniczenia w użytkowaniu pojazdu kolejowego;

5) niekodowane ograniczenia w użytkowaniu pojazdu kolejowego;

6) numer dokumentu potwierdzającego dodatkowe dopuszczenie do eksploatacji;

7) datę dokumentu potwierdzającego dodatkowe dopuszczenie do eksploatacji;

8) okres ważności dokumentu, o którym mowa w pkt 7;

9) informacje o zawieszeniu dopuszczenia do eksploatacji.

3. Dysponent do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza kopię zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji uzyskaną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

§ 11. Dysponent uzgadnia z Prezesem UTK identyfikator literowy dysponenta (VKM), zwany dalej „identyfikatorem VKM”, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.

§ 12. 1. Prezes UTK może odmówić uzgodnienia wnioskowanego identyfikatora VKM, jeżeli kombinacja liter tworzy słowo, które może powodować nieporozumienia lub jest wulgarne.

2. Identyfikator VKM nie może być identyczny z żadnym identyfikatorem literowym państw, wyszczególnionym w TSI OPE 4) .

§ 13. ERA uzgadnia identyfikator VKM w prowadzonym przez siebie wspólnym europejskim rejestrze oznaczeń dysponentów pojazdów (VKM) poprzez publikację na stronie internetowej 5) .

§ 14. Pojazdy kolejowe zarejestrowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zwane dalej „pojazdami istniejącymi”, rejestruje się w rejestrze NVR zgodnie z przepisami ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 15. Do czasu wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy dysponent wraz z wnioskiem o rejestrację, o którym mowa w § 6, zamiast:

1) identyfikatora literowego dysponenta (VKM) określa identyfikator literowy posiadacza pojazdu kolejowego;

2) oznaczenia literowego charakterystyki technicznej pojazdu określa identyfikator literowy typu (serii) pojazdu kolejowego;

3) cyfr europejskiego numeru pojazdu (EVN) określa cyfry numeru inwentarzowego pojazdu kolejowego.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 105, poz. 713 oraz z 2009 r. Nr 105, poz. 872), z wyjątkiem przepisów § 1, § 2, § 3 pkt 5 i 9, § 4, § 5, § 5a ust. 4, § 6-12, § 13 pkt 1-4, § 16-18, § 20-34 oraz załącznika nr 1 i załączników nr 2-5.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. (poz. 1063)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 iNr73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

4) Decyzja Komisji 2011/314/UE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UEL 144 z 31.05.2011, str. 1).

5) Wykaz oznaczeń dysponentów pojazdów (VKM) publikowany jest na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej (www.era.europe.eu) w pierwszą środę każdego miesiąca.