ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 2)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 973) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)   część I WZÓR PRAWA JAZDY WYDAWANEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2)   w części II OPIS WZORU w pkt 2.2.4:

a)   po ppkt 15 dodaje się ppkt 15a w brzmieniu:

„15a) 46 — wyłącznie pojazdy trójkołowe;”,

b)   po ppkt 21 dodaje się ppkt 21a w brzmieniu:

„21a) 73 — wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów czterokołowych (B1);”,

c)   po ppkt 27 dodaje się ppkt 27a-27d w brzmieniu:

„27a) 79 (...) — ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach — kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą:

79.01 — wyłącznie dla pojazdów dwukołowych z wózkiem bocznym lub bez,

79.02 — wyłącznie dla pojazdów trójkołowych lub czterokołowych kategorii AM,

79.03 — wyłącznie dla pojazdów trójkołowych,

79.04 — wyłącznie dla pojazdów trójkołowych z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg,

79.05 — motocykl kategorii A1 o stosunku mocy do masy przekraczającym 0,1 kW/kg,

79.06 — pojazd kategorii B+E, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza 3500 kg;

27b) 80 — wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A z silnikiem, typu trójkołowego, w wieku poniżej 24 lat;

27c) 81 — wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A, typu motocykl dwukołowy, w wieku poniżej 21 lat;

27d) 90 — kody stosowane w połączeniu z kodami określającymi zmiany przeprowadzone w pojeździe;”,

d)   po ppkt 29 dodaje się ppkt 29a i 29b w brzmieniu:

„29a) 96 — pojazdy kategorii B łączone z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu pojazdów przekracza 3500 kg, ale nie przekracza 4250 kg;

29b) 97 — nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C1 objętych zakresem rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 1, str. 227);”,

e)   część wspólna po ppkt 36 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy ograniczenie w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami lub informacja dodatkowa dotyczą wszystkich posiadanych przez osobę kategorii prawa jazdy, odpowiedni kod lub subkod umieszcza się wyłącznie w ostatnim wierszu tabeli.

Ograniczenia lub informacje dodatkowe wynikające z kodów lub subkodów, o których mowa w ppkt 20–25, 27 i 29, umieszczanych w prawach jazdy stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami uzyskane do dnia 31 grudnia 2013 r. stosuje się przez okres ważności tych uprawnień, chyba że ograniczenie w korzystaniu z uprawnień stało się bezprzedmiotowe.

Ograniczenia lub informacje dodatkowe wynikające z kodów lub subkodów, o których mowa w ppkt 20–25, 27 i 29, stosuje się do uprawnień do kierowania pojazdami uzyskanych do dnia 31 grudnia 2013 r.

Ograniczenia wynikające z kodów lub subkodów, o których mowa w ppkt 21a, 27a i 29a, stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.”.

§ 2. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorem określonym w części I WZÓR PRAWA JAZDY WYDAWANEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2)    Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

1)   dyrektywy Komisji 2012/36/UE z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 321 z 20.11.2012, str. 54);

2)   dyrektywy Rady 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UEL 158 z 10.06.2013, str. 356).

3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82, 657, 700 i 829.