ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 35, poz. 273) wprowadza się następujące zmiany:

1)   po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Pomoc może być udzielana jako:

1)   bezzwrotne dofinansowanie ze środków Programu;

2)   dokapitalizowanie rozumiane jako podwyższenie kapitału zakładowego, przez wniesienie:

a)   wkładów pieniężnych,

b)   wkładów niepieniężnych w postaci nieruchomości lub innych środków trwałych.

2. Pomoc jest udzielana na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 7.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podlega kumulacji z pomocą, o której mowa w ust. 1 pkt 1.”;

2)   w § 6:

a)   ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, jest udzielana na projekty indywidualne, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Beneficjent pomocy składa wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, do podmiotu udzielającego pomocy.”,

b)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy beneficjentem pomocy a podmiotem udzielającym pomocy.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, jest udzielana po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, o ile podwyższenie kapitału zakładowego nie następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Podstawę prawną udzielenia pomocy w formie dokapitalizowania, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, stanowi umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego.”.

§ 2. Dokapitalizowania dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, spełniające warunki określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uznaje się za pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.