ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa

Na podstawie art. 140e ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób zgłaszania do ewidencji i wykreślania z niej pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa oraz warunki i sposób prowadzenia tej ewidencji.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2)   ewidencja — ewidencję pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa, o której mowa w art. 140e ust. 1 ustawy;

3)   ELT — nadajnik sygnału niebezpieczeństwa statku powietrznego;

4)   PLB — osobisty nadajnik sygnału niebezpieczeństwa;

5)   kod identyfikacyjny kraju — kod identyfikacyjny przyznany Rzeczypospolitej Polskiej przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU);

6)   numer pozwolenia radiowego — numer pozwolenia radiowego, o którym mowa w art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 3) );

§ 3. 1. Do ewidencji zgłasza się ELT i PLB, jeżeli posiadają kod identyfikacyjny kraju.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, podając w odniesieniu do:

1) ELT:

a)   kod identyfikacyjny wyrażony w postaci 15 znaków alfanumerycznego kodu szesnastkowego (heksadecymalnego),

b)   nazwę producenta, model i numer seryjny,

c)   imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy i elektroniczny, numery telefonów właściciela lub użytkownika ELT oraz imię i nazwisko, adres pocztowy i numery telefonów co najmniej jednej osoby wskazanej do kontaktu na wypadek niebezpieczeństwa,

d)   model i kolor statku powietrznego wyposażonego w ELT, jego przeznaczenie i znak rozpoznawczy oraz liczbę miejsc na pokładzie,

e)   określenie typu systemu łączności i radionawigacji statku powietrznego wyposażonego w ELT,

f)   numer pozwolenia radiowego na używanie ELT;

2) PLB:

a)   kod identyfikacyjny wyrażony w postaci 15 znaków alfanumerycznego kodu szesnastkowego (heksadecymalnego),

b)   nazwę producenta, model i numer seryjny,

c)   imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy i elektroniczny, numery telefonów właściciela lub użytkownika PLB oraz imię i nazwisko, adres pocztowy i numery telefonów co najmniej jednej osoby wskazanej do kontaktu na wypadek niebezpieczeństwa,

d)   numer pozwolenia radiowego na używanie PLB.

§ 4. Wykreślenie ELT i PLB z ewidencji następuje:

1)   na wniosek właściciela lub użytkownika ELT lub PLB albo

2)   z urzędu, po uzyskaniu informacji o wykreśleniu statku powietrznego z rejestru.

§ 5. 1. Ewidencję prowadzi się, zamieszczając w niej informacje, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Wpis do ewidencji, zmianę wpisu w ewidencji albo wykreślenie z ewidencji oznacza się datą i opatruje indywidualnym numerem ELT albo PLB.

§ 6. 1. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym.

2. Dodatkowo, w formie teczek, prowadzi się dokumentację uzupełniającą zawierającą przekazane w postaci papierowej zgłoszenia oraz dokumenty do nich dołączone.

3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego niezwłocznie informuje właściciela lub użytkownika ELT albo PLB o wpisaniu, zmianie wpisu albo odmowie wpisania ELT albo PLB do ewidencji.

4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z planem operacyjnym poszukiwania i ratownictwa lotniczego, zapewnia dostęp do danych zawartych w ewidencji Morskiemu Ratowniczemu Centrum Koordynacyjnemu, o którym mowa w art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852), i cywilno-wojskowemu ośrodkowi koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134, 628, 829 i 912.

3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908,1203, 1256, 1445 i 1529.