ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku

Na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa podstawowe przepisy porządkowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku, obowiązujące w stosunku do wszystkich osób znajdujących się na terenie lotniska.

§ 2. 1. Na terenie lotniska zabrania się:

1) pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, mogących prowadzić do zakłócenia funkcjonowania lotniska;

2) wnoszenia na teren lotniska, bez stosownego zezwolenia, broni i materiałów niebezpiecznych lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska;

3) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu lotniska;

4) spożywania alkoholu lub palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz wnoszenia i zażywania środków odurzających oraz substancji psychotropowych;

5) wprowadzania na teren terminali pasażerskich zwierząt z wyjątkiem psów służbowych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym, poza przypadkami nadawania zwierząt do przewozu lotniczego;

6) prowadzenia bez zgody zarządzającego lotniskiem:

a) zbiórek pieniężnych,

b) działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej lub innej działalności zarobkowej,

c) działalności artystycznej, politycznej oraz innej działalności zakłócającej porządek na lotnisku;

7) fotografowania lub filmowania czynności rozpoznania minersko-pirotechnicznego i akcji ratowniczych, stanowisk kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu oraz punktów kontroli paszportowej i kontroli dokumentów, bez zezwolenia wydanego przez zarządzającego lotniskiem w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem placówki Straży Granicznej, komendantem placówki Policji lub naczelnikiem urzędu celnego — odpowiednio do tego, jakie czynności, stanowiska lub punkty kontroli mają być fotografowane lub filmowane;

8) zakłócania, uniemożliwiania lub utrudniania wykonywania przez personel lotniska lub przewoźnika lotniczego obowiązków służbowych;

9) dokonywania nieuprawnionych zmian w wyposażeniu lotniska, urządzeniach lub systemach lotniskowych oraz utrudniania lub uniemożliwiania korzystania z urządzeń lub pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego znajdujących się na terenie lotniska;

10) parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

11) naruszania określonych przez zarządzającego lotniskiem warunków ruchu pojazdów i pieszych na terenie strefy operacyjnej lotniska;

12) przebywania w strefie zastrzeżonej lotniska i w strefie operacyjnej lotniska bez upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu do stref zastrzeżonych lotniska określonych przez zarządzającego lotniskiem;

13) wprowadzania do strefy zastrzeżonej lub strefy operacyjnej lotniska lub używania w tych strefach pojazdu bez ważnej przepustki samochodowej bądź odpowiedniego upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu pojazdów do tych stref;

14) pozostawania w porze nocnej bez uzasadnienia związanego z oczekiwaniem na przylot lub odlot statku powietrznego;

15) uchylania się od kontroli bezpieczeństwa lub kontroli dostępu oraz przekraczania lub forsowania drzwi, ogrodzeń, barier ochronnych oraz nieuzasadnionego użycia przycisku bezpieczeństwa otwierającego drzwi.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do przedstawicieli służb państwowych i samorządowych dysponujących bronią i materiałami niebezpiecznymi lub innymi przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska.

3. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do substancji psychotropowych stosowanych w wyniku udokumentowanego zalecenia lekarza.

4. Nie wymaga zgody zarządzającego lotniskiem realizacja materiałów prasowych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. 2) ), z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7.

§ 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie lotniska są obowiązane do:

1) niezwłocznego informowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji lub służby ochrony lotniska w przypadku zaobserwowania pozostawionego bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, a także w przypadku stwierdzenia innego potencjalnego niebezpieczeństwa dla osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzeń;

2) stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i służby ochrony lotniska, a także personelu służb lotniskowych, służb ruchu lotniczego i przewoźników lotniczych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzeń lotniska;

3) podporządkowania się poleceniom służb ratowniczych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i służby ochrony lotniska w czasie prowadzenia działań ratowniczych, ewakuacyjnych, zabezpieczających i prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr41, poz. 324,z 1989 r. Nr 34, poz. 187,z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 235, poz. 1551 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934, Nr 205, poz. 1204 i Nr 282, poz. 1660.