ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa

Na podstawie art. 182c ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego, zwanego dalej „certyfikatem”;

2) warunki i tryb wydawania świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa i nieposiadającego ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, zwanego dalej „świadectwem”;

3) wzór certyfikatu oraz wzór świadectwa.

§ 2. 1. Wniosek o wydanie certyfikatu zawiera następujące dane:

1) nazwę statku, jego port macierzysty, numer rejestrowy oraz oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

2) nazwę i siedzibę przewoźnika, który faktycznie wykonuje przewóz;

3) nazwę i siedzibę właściciela statku;

4) nazwę i siedzibę armatora statku;

5) sygnał rozpoznawczy statku;

6) numer identyfikacyjny statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską;

7) nazwę i siedzibę podmiotu lub podmiotów udzielających ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera oraz, gdy jest ono inne niż siedziba, miejsce ustanowienia ubezpieczenia;

8) rodzaj i okres ważności ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera;

9) okres, na jaki ma być wydany certyfikat.

2. Warunkiem wydania certyfikatu jest dołączenie do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentów stwierdzających posiadanie odpowiedniego dla danego statku ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera albo uwierzytelnionych odpisów takich dokumentów.

§ 3. 1. Wniosek o wydanie świadectwa zawiera następujące dane:

1) nazwę statku, jego port macierzysty, numer rejestrowy oraz oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

2) nazwę i siedzibę przewoźnika, który faktycznie wykonuje przewóz;

3) nazwę i siedzibę właściciela statku;

4) nazwę i siedzibę armatora statku;

5) sygnał rozpoznawczy statku;

6) numer identyfikacyjny statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską;

7) okres, na jaki ma być wydane świadectwo.

2. Warunkiem wydania świadectwa jest dołączenie do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentowania właściciela statku, że ponosi on odpowiedzialność w wysokości odpowiedniej dla danego statku.

§ 4. Dyrektor urzędu morskiego sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 2 oraz § 3, z danymi zawartymi w dostępnych dokumentach, rejestrach i ewidencjach.

§ 5. Wzór certyfikatu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. Wzór świadectwa jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. (poz. 1408)

1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068, 1069 i 1398.