ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dystynkcje i wzór umundurowania służbowego Inspekcji Transportu Drogowego, zwanego dalej „umundurowaniem”, oraz normy umundurowania, sposób i kryteria jego przydziału, zasady i sposób noszenia oraz warunki jego używania.

§ 2. 1. Umundurowanie składa się z ubioru wyjściowego i polowego.

2. Składnikami umundurowania są:

1) czapka gabardynowa;

2) biały pokrowiec na czapkę;

3) czapka z daszkiem typu sportowego;

4) czapka zimowa służbowa typu sportowego;

5) kask motocyklisty;

6) krawat;

7) szalik;

8) koszula z długimi rękawami;

9) koszula z krótkimi rękawami;

10) koszula polo;

11) T-shirt;

12) marynarka gabardynowa;

13) marynarka z tropiku;

14) bluza polowa;

15) bluza typu polar z obszyciami;

16) sweter;

17) pochewki z dystynkcjami na pagony;

18) oznaka Inspekcji Transportu Drogowego;

19) identyfikator imienny;

20) kurtka ¾;

21) kurtka motocyklisty;

22) kamizelka ostrzegawcza;

23) pas główny;

24) rękawice zimowe;

25) rękawice motocyklisty;

26) płaszcz;

27) spodnie gabardynowe;

28) spodnie z tropiku;

29) spódnica gabardynowa;

30) spódnica z tropiku;

31) spodnie polowe;

32) spodnie motocyklisty;

33) skarpety do obuwia polowego;

34) półbuty koloru czarnego;

35) półbuty koloru czarnego — pantofle;

36) buty polowe zimowe;

37) buty polowe letnie;

38) półbuty damskie wyjściowe;

39) buty motocyklisty.

3. Wzory umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Charakterystykę składników i sposób noszenia umundurowania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Ilość i rodzaj składników umundurowania, a także okresy ich używalności określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

6. Dystynkcje Inspekcji Transportu Drogowego, umieszczane na pochewkach zakładanych na pagony kurtki ¾, płaszcza, marynarki, bluzy polowej, swetra, bluzy typu polar z obszyciami, koszuli, koszuli polo oraz bezpośrednio na czapce, z wyłączeniem czapki zimowej służbowej typu sportowego i czapki z daszkiem typu sportowego, a także na klapach marynarki, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

7. Przydział składników umundurowania osobom, które w czasie wykonywania zadań służbowych korzystają z motocykla, przysługuje na podstawie odpowiednich uprawnień i imiennego upoważnienia do prowadzenia motocykla służbowego, wydanego odpowiednio przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

§ 3. 1. Okres używalności składników umundurowania przez osoby uprawnione do umundurowania na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwane dalej „uprawnionymi”, liczy się od dnia nabycia uprawnienia do umundurowania.

2. Składniki umundurowania nie podlegają zwrotowi po upływie okresu ich używalności.

3. Ponowny przydział składników umundurowania przysługuje z dniem, w którym upłynął okres ich używalności.

§ 4. 1. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia składników umundurowania przed upływem okresu ich używalności składniki umundurowania przysługują:

1) bezpłatnie — jeżeli utrata, uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiły z przyczyn niezależnych od uprawnionego — na jego wniosek pozytywnie zaopiniowany przez przełożonego;

2) odpłatnie — jeżeli utrata, uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiły z winy uprawnionego — za zwrotem wartości składnika umundurowania utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego, obliczonej stosownie do okresu, który pozostał do końca okresu używalności tego składnika.

2. Jeżeli istnieje możliwość naprawy uszkodzonego składnika umundurowania, przywracającej mu jego pierwotne walory użytkowe, i naprawa jest opłacalna, naprawy dokonuje się:

1) bezpłatnie — jeżeli uszkodzenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od uprawnionego — na jego wniosek pozytywnie zaopiniowany przez przełożonego;

2) odpłatnie — jeżeli uszkodzenie nastąpiło z winy uprawnionego.

§ 5. 1. W przypadku utraty uprawnienia do umundurowania przed upływem okresu używalności składników umundurowania uprawniony może zatrzymać umundurowanie na własność po uiszczeniu kwoty odpowiadającej wartości tego umundurowania.

2. Kwota podlegająca uiszczeniu, liczona według cen nabycia składników umundurowania, odpowiada wartości tych składników obliczonej stosownie do okresu od dnia utraty uprawnienia do umundurowania do dnia upływu okresu ich używalności.

3. Uprawniony zatrzymuje składniki umundurowania bez konieczności uiszczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, w przypadku:

1) przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej Inspekcji Transportu Drogowego na podstawie art. 63 ust. 1 lub 2 albo art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm. 3) );

2) odejścia na emeryturę albo rentę.

4. Zwrot dystynkcji następuje z dniem utraty uprawnienia do umundurowania.

§ 6. 1. Podczas wykonywania obowiązków służbowych umundurowanie powinno być utrzymane w należytym stanie, zapewniającym estetyczny, schludny i nienaruszający godności umundurowanego wygląd zewnętrzny.

2. Zabrania się używania składników umundurowania:

1) w połączeniu z elementami ubioru cywilnego widocznymi na zewnątrz, z wyjątkiem kamizelki ostrzegawczej;

2) których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza powagę munduru;

3) niezgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek prowadzących do zniekształcenia składników umundurowania.

4. Uprawniony używa umundurowania zgodnie z wzorami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w sposób zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.

5. Dopuszcza się używanie przez umundurowanego:

1) symbolu żałoby w sposób zwyczajowo przyjęty;

2) okularów przeciwsłonecznych lub zdrowotnych;

3) gumki, spinki w kolorze srebrnym albo opaski na rzep do krawata;

4) obrączki;

5) pierścionka;

6) zegarka;

7) kolczyków lub klipsów;

8) spinki lub gumki do włosów;

9) rajstop w kolorze beżowym do spódnicy.

§ 7. Informacje o przydzielonych składnikach umundurowania oraz okresach ich używalności zamieszcza się w ewidencjach wydanego umundurowania prowadzonych odpowiednio przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i wojewódzkich inspektorów transportu drogowego.

§ 8. W okresie wprowadzania nowych wzorów umundurowania określonych w rozporządzeniu zezwala się na noszenie przez uprawnionych:

1) umundurowania i dystynkcji według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 82, poz. 688, z 2010 r. Nr 125, poz. 847 oraz z 2011 r. Nr 150, poz. 891) do upływu okresu ich używalności;

2) składników umundurowania określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 30, poz. 258 oraz z 2006 r. Nr 210, poz. 1553), znajdujących się na wyposażeniu Inspekcji Transportu Drogowego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 82, poz. 688, z 2010 r. Nr 125, poz. 847 oraz z 2011 r. Nr 150, poz. 891).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. (poz. 920)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 661.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.