ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa programy ramowe kursów specjalistycznych dla poszczególnych rodzajów służb oraz kursów uzupełniających, kryteria oceny i sposoby przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.

§ 2. 1. Kurs specjalistyczny jest realizowany zgodnie z programem ramowym określonym w:

1)   załączniku nr 1 do rozporządzenia — dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych;

2)   załączniku nr 2 do rozporządzenia — dla służby kontroli transportu drogowego;

3)   załączniku nr 3 do rozporządzenia — dla kursu specjalistycznego uzupełniającego.

2. Program ramowy kursu specjalistycznego składa się z zajęć teoretycznych oraz praktyki.

§ 3. 1. Celem kursu specjalistycznego jest przygotowanie pracownika Inspekcji Transportu Drogowego do właściwego wypełniania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

2. Zajęcia teoretyczne mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wypełniania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

3. Podczas praktyki pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, którzy uczestniczą w kursie specjalistycznym, biorą udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem kwalifikacyjnym odpowiednio:

1)   dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych, zwanym dalej „egzaminem kwalifikacyjnym I stopnia”, albo

2)   dla służby kontroli transportu drogowego oraz dla kursu specjalistycznego uzupełniającego, zwanym dalej „egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia”.

§ 5. Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwana dalej „komisją”, nie później niż w terminie:

1)   14 dni od dnia zakończenia kursu specjalistycznego albo

2)   6 miesięcy od dnia podjęcia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego decyzji, o której mowa w art. 76a ust. 3 ustawy.

§ 6. 3) 1. Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia składa się z dwóch części:

1) egzaminu pisemnego, przeprowadzanego w formie testu, zawierającego zbiór pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru lub pytań otwartych, mającego na celu sprawdzenie wiedzy egzaminowanego;

2) egzaminu praktycznego, mającego na celu sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia kontroli oraz zachowania się egzaminowanego w czasie wykonywania czynności kontrolnych.

2. Każde pytanie zamknięte ocenia się następująco:

1)   wskazanie wszystkich odpowiedzi prawidłowych, przy jednoczesnym braku zaznaczenia odpowiedzi błędnej — jeden punkt;

2)   wskazanie odpowiedzi nieprawidłowej lub brak odpowiedzi — zero punktów.

3. Każde pytanie otwarte ocenia się następująco:

1)   odpowiedź prawidłowa i wyczerpująca — trzy punkty;

2)   odpowiedź nieprawidłowa lub niewyczerpująca — zero punktów.

4. Szczegółowe kryteria oceny egzaminu praktycznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Egzamin pisemny uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.

6. Egzaminowany przystępuje do egzaminu praktycznego po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego.

7. Egzamin praktyczny uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 70 punktów.

8. Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego zarówno z egzaminu pisemnego, jak i z egzaminu praktycznego.

§ 7. Egzaminowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, odpowiednio z egzaminu pisemnego albo egzaminu praktycznego, przeprowadzanego nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. Do przeprowadzania egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 6.

§ 8. Wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia i egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Do spraw związanych z realizacją programów kursów specjalistycznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do spraw związanych ze sposobem przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych po zakończeniu kursów specjalistycznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Ukończenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego kursu specjalistycznego I stopnia realizowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

4. Ukończenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego kursu specjalistycznego II stopnia realizowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

5. Złożenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

6. Złożenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 4) . 5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211, 390, 978,1269, 1273, 1893 i 2183.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 302), które weszło w życie z dniem 19 marca 2015 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 sierpnia 2012 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 783), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2012 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (Dz. U. poz. 945).

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.