ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Krajowym Programem”, określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia w stosunku do lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych niebędących lotniskami użytku publicznego stosuje się po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, z wyjątkiem rozdziału 7 załącznika do rozporządzenia, który stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 2) . 3)

1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 sierpnia 2012 r.

3)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz. U. poz. 803 oraz z 2009 r. poz. 769 i 1020), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1015) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.