ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

Na podstawie art. 202 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb zgłaszania taryf przewozu lotniczego oraz szczegółowy zakres informacji wymaganych od przewoźnika przy ocenie prawidłowości taryf.

§ 2. Zgłoszenie taryfy przewozu lotniczego, o której mowa w art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zawiera:

1)   nazwę taryfy przewozu lotniczego;

2)   wysokość taryfy przewozu lotniczego;

3)   trasę, na której taryfa przewozu lotniczego ma obowiązywać;

4)   okres obowiązywania taryfy przewozu lotniczego;

5)   warunki stosowania taryfy przewozu lotniczego.

§ 3. Zgłoszenia, o którym mowa w § 2, dokonuje się w formie pisemnej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134, 628 i 829.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego (Dz. U. Nr 186, poz. 1818 oraz z 2004 r. Nr 232, poz. 2334), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.