ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość opłaty za:

1)  udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

2)  wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego na dany pojazd, przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej

— wynosi 800 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).