ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Na podstawie art. 145a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1)  sposób postępowania przy wydawaniu tymczasowego zezwolenia na lot i termin jego ważności;

2)  wzór tymczasowego zezwolenia na lot i wzór wniosku o jego wydanie.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do statków powietrznych wymienionych w lit. c, e, f, g oraz j załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1-49, z późn. zm.) zarejestrowanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

§ 2. 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, wydaje tymczasowe zezwolenie na lot, o którym mowa w art. 145a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwane dalej „zezwoleniem”, na wniosek użytkownika obcego statku powietrznego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, użytkownik obcego statku powietrznego dołącza kopie:

1)  świadectwa zdatności do lotu — w przypadku lotu w warunkach nieprzewidzianych w świadectwie zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego;

2)  polisy OC;

3)  licencji pilota albo dokumentu równoważnego;

4)  dowodu wpisania statku powietrznego do rejestru lub ewidencji statków powietrznych odpowiednio państwa rejestru albo ewidencji statku.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzór zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Do statków powietrznych objętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. WE L 224 z 21.08.2012, str. 1).

§ 4. 1. Prezes Urzędu sprawdza, czy wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiera:

1)  dane wnioskodawcy:

a)   firmę albo imię i nazwisko,

b)   adres,

c)   numer telefonu,

d)   numer faksu,

e)   adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca taki posiada;

2)  dane statku powietrznego:

a)   znaki przynależności państwowej i znaki rejestracyjne,

b)   typ i numer seryjny,

c)   kategorię,

d)   maksymalną masę startową — MTOM;

3)  cel lotu;

4)  planowany okres wykonywania lotów;

5)  planowaną trasę lotów;

6)  kopie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Prezes Urzędu analizuje wniosek w zakresie:

1)  uznania świadectwa kwalifikacji lub licencji pilota;

2)  zgłoszonej trasy, miejsca wykonywania lotów i ich ograniczeń;

3)  ochrony lotnictwa cywilnego;

4)  weryfikacji dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych.

3. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, Prezes Urzędu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

§ 5. 1. Zezwolenie jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż trzy miesiące.

2. Zezwolenie jest ważne w polskiej przestrzeni powietrznej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. (poz. 486)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.