ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 82b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 23, poz. 135) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestr w formie pisemnej prowadzą wojewodowie dla terenów zamkniętych.”.

§ 2. W rejestrze elektronicznym zamieszcza się wnioski o pozwolenie na budowę oraz dane ich dotyczące, które wpłynęły do organu właściwego do ich załatwienia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana po tym dniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256.