ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 4 pkt 1–3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, w stosunku do podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych zwanych dalej „prowadzącymi kursy”;

2) rodzaje i zakres kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, zwane dalej „kursami”, ich ramowy program oraz minimalny czas ich trwania, a także warunki wydawania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego kursu;

3) warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów;

4) wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis podmiotu do tego rejestru;

5) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu;

6) wysokość opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy.

§ 2. Prowadzący kursy powinien posiadać:

1) warunki lokalowe gwarantujące przeprowadzenie kursów, w tym:

a) salę wykładową,

b) miejsce do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych w zakresie objętym kursem,

c) pokój wykładowców,

d) zamykane pomieszczenie do przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów,

e) zaplecze sanitarne;

2) zbiór przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz materiały dydaktyczne i pomoce naukowe, właściwe do rodzaju prowadzonego kursu.

§ 3. Wykładowca prowadzący zajęcia w ramach kursów jest obowiązany:

1) posiadać wykształcenie wyższe, w szczególności w zakresie właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji lub eksploatacji opakowań, cystern lub środków transportu przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa, ochrony prze-

ciwpożarowej lub bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, oraz co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w dziedzinach objętych tematyką prowadzonych kursów lub

2) odpowiednio do prowadzonych zajęć w ramach kursów posiadać świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, w zakresie przewozu:

a) drogowego towarów niebezpiecznych,

b) koleją towarów niebezpiecznych lub

c) żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

§ 4. 1. Prowadzący kurs prowadzi zajęcia dydaktyczne w sali wykładowej o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2.

2. Jeżeli z sali wykładowej korzysta jednocześnie więcej niż 10 osób, to powierzchnia określona w ust. 1 powinna być większa o co najmniej 2 m2 na każdą dodatkową osobę.

3. Sala wykładowa powinna być wyposażona w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe zapewniające prawidłową realizację celów kształcenia, w szczególności plansze i prezentacje multimedialne, odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.

§ 5. 1. Godzina lekcyjna kursu trwa 45 minut.

2. Czas trwania kursu w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.

§ 6. 1. Prowadzący kurs przechowuje prowadzoną dokumentację dotyczącą:

1) zajęć teoretycznych i praktycznych obejmującą dziennik zajęć zawierający:

a) imiona i nazwiska uczestników kursu,

b) listę obecności uczestników kursu na poszczególnych zajęciach,

c) wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem kursu, w tym:

- liczbę godzin przeprowadzonych zajęć,

- terminy przeprowadzonych zajęć,

- tematy przeprowadzonych zajęć,

- imię i nazwisko wykładowcy prowadzącego zajęcia;

2) wykładowcy prowadzącego zajęcia w ramach kursu obejmującą:

a) kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań o których mowa w § 3 pkt 1, lub

b) kopię świadectwa doradcy.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się w zamykanych szafach, przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania ostatniego wpisu w dzienniku zajęć.

3. Szafy, o których mowa w ust. 2, powinny znajdować się w pomieszczeniu, które zapewnia ochronę dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje kursów:

1) kurs ADR początkowy i doskonalący;

2) kurs na eksperta ADN;

3) kurs na eksperta ADN do spraw przewozu gazów;

4) kurs na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów;

5) kurs doradcy.

2. Zakres, ramowy program i minimalny czas trwania kursu:

1) ADR początkowego i doskonalącego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów oraz eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) doradcy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. 1. W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:

1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

2. W ramach kursu ADR doskonalącego wyróżnia się:

1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również ćwiczenia praktyczne z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

4. W odniesieniu do szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2, w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych minimalny czas trwania kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie.

§ 9. Szkolenie podstawowe w ramach kursu ADR początkowego lub doskonalącego prowadzone łącznie z jednym lub więcej niż jednym szkoleniem specjalistycznym, o którym mowa w § 8, może odbywać się w formie kursu zintegrowanego.

§ 10. 1. Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest:

1) uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;

2) w przypadku kursu zintegrowanego — uczestnictwo w co najmniej 75 % zajęć z każdego rodzaju szkolenia wchodzącego w zakres tego kursu.

2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 12. Wysokość opłaty za wpis podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących kursy wynosi 600 zł.

§ 13. 1. Do postępowań w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się wzory wniosków obowiązujących w dniu złożenia wniosku o taki wpis.

2. Kursy rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być prowadzone na podstawie ramowych programów obowiązujących w dniu ich rozpoczęcia.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 2 i 3 oraz § 6 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

2) § 10 ust. 2, który wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. (poz. 619)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz. 1571), które na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 200, poz. 1654), które na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie § 1 pkt 1 oraz § 2-5;

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 222, poz. 2256), które na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie § 1 pkt 1 — w części dotyczącej zakresu kursu, § 2 oraz załącznika nr 1.