ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie rejestru infrastruktury kolejowej

Na podstawie art. 25g ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia przez zarządcę infrastruktury rejestru infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład systemu kolei, zwanego dalej „rejestrem RINF”, w tym sposób wprowadzania danych rejestrowych, wprowadzania zmian danych rejestrowych oraz wykreślania danych z rejestru;

2) opis funkcjonalny i techniczny rejestru RINF, wymagania w zakresie jego funkcjonowania oraz wzór rejestru RINF, w tym opis formatu danych.

§ 2. Rejestr RINF obejmuje infrastrukturę kolejową wchodzącą w skład podsystemów:

1) infrastruktura;

2) energia;

3) sterowanie — w zakresie urządzeń przytorowych.

§ 3. Zarządca infrastruktury prowadzi rejestr RINF w postaci elektronicznej.

§ 4. Zarządca infrastruktury wprowadza do rejestru RINF dane dotyczące infrastruktury, o której mowa w § 2, w terminie trzech miesięcy od uzyskania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla wchodzących w jej skład podsystemów.

§ 5. W przypadku zmiany danych dotyczących infrastruktury kolejowej zarejestrowanej w rejestrze RINF zarządca infrastruktury w terminie trzech miesięcy wprowadza zmiany w rejestrze RINF w odniesieniu do tej infrastruktury.

§ 6. W przypadku likwidacji infrastruktury kolejowej zarejestrowanej w rejestrze RINF zarządca infrastruktury w terminie trzech miesięcy wykreśla z rejestru RINF dane dotyczące tej infrastruktury.

§ 7. Opis funkcjonalny i techniczny rejestru RINF, wymagania w zakresie jego funkcjonowania oraz wzór rejestru RINF, w tym opis formatu danych, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Zarządca infrastruktury wprowadza do rejestru RINF dane dotyczące infrastruktury kolejowej, o której mowa w § 2, dopuszczonej do eksploatacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w zakresie dotyczącym:

1) infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład korytarzy towarowych nr 5 i 8 określonych w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 22), w przypadku utworzenia tych korytarzy:

a) przed dniem 16 grudnia 2014 r. — w terminie do dnia 16 marca 2015 r.,

b) po dniu 15 grudnia 2014 r. — w terminie trzech miesięcy od dnia utworzenia danego korytarza;

2) infrastruktury kolejowej innej niż określona w pkt 1, dopuszczonej do eksploatacji:

a) przed dniem 19 lipca 2008 r. — w terminie do dnia 16 marca 2017 r.,

b) po dniu 18 lipca 2008 r. i przed dniem 16 marca 2012 r. — w terminie do dnia 16 marca 2015 r.,

c) po dniu 15 marca 2012 r. — w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.