ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

Na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dla tramwajów i trolejbusów:

1)   zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;

2)   szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;

3)   istotne cechy różnicujące typ, wariant lub wersję pojazdu;

4)   zakres i sposób przeprowadzania:

a)   badań homologacyjnych,

b)   kontroli zgodności produkcji;

5)   wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, w zależności od rodzaju procedury homologacji typu.

§ 2. Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji typu:

1)   tramwaju, określają:

a)   wydane na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy, przepisy w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

b)   przepisy dotyczące homologacji typu EKG ONZ wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)   trolejbusu, określają:

a)   w części dotyczącej wyposażenia trakcyjnego elektrycznego wraz z jego układem sterowania i elektrycznych obwodów pomocniczych zasilanych w sposób bezpośredni lub pośredni z sieci trakcyjnej — wydane na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy przepisy w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

b)   w pozostałym zakresie — wydane na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1–10 ustawy przepisy w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

§ 3. Zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych typu tramwaju i typu trolejbusu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania procedur homologacji typu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. W przypadku wniosku producenta o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego sprawdza:

1)   kompletność złożonych dokumentów, zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów określonym w art. 70h ust. 5 ustawy;

2)   zgodność informacji zawartych we wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu z załączonymi do niego dokumentami;

3)   czy wniosek o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu został podpisany przez producenta albo przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu producenta;

4)   prawidłowość przygotowania dokumentu informacyjnego;

5)   czy badania homologacyjne typu pojazdu objętego wnioskiem zostały przeprowadzone przez jednostkę uprawnioną do ich przeprowadzenia, zgodnie z zakresem udzielonego uprawnienia, o którym mowa w art. 70y ust. 2 ustawy;

6)   czy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań homologacyjnych typu pojazdu objętego wnioskiem zostały wydane przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną.

2. Przy wydawaniu, zmianie, odmowie wydania albo cofnięciu świadectwa homologacji typu, minister właściwy do spraw transportu stosuje wzór świadectwa homologacji typu pojazdu zgodny z wzorem określonym odpowiednio w załączniku nr 3 albo nr 4 do rozporządzenia oraz nadaje świadectwu homologacji numer zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. Istotne cechy różnicujące typ, wariant lub wersję:

1) tramwaju:

a)   typ — obejmuje pojazdy, dla których wspólne są wszystkie następujące cechy:

— producent,

— fabryczne oznaczenie typu,

—  główne względy konstrukcyjne, w tym:

— konstrukcja pudła (oczywiste i podstawowe różnice),

— główny napęd trakcyjny (elektryczny sieciowy lub elektryczny autonomiczny),

— liczba członów tramwaju,

b)   wariant — w ramach typu pojazdu obejmuje pojazdy, dla których wspólne są wszystkie następujące cechy konstrukcyjne:

—  rodzaj tramwaju (silnikowy, doczepny czynny, doczepny bierny),

— kierunkowość tramwaju (jednokierunkowy lub dwukierunkowy),

—  nominalne napięcie zasilania,

—  szerokość toru,

— wózki lub podwozie (istotne cechy konstrukcyjne),

—  osie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinematyczne),

— układ osi,

— typ i rodzaj silników trakcyjnych elektrycznych (prądu stałego, asynchroniczny albo synchroniczny),

—  liczba silników i przekształtników trakcyjnych

— typ i rodzaj przekształtników trakcyjnych,

— typ i rodzaj układów hamulcowych (elektrodynamiczne, szynowe, tarczowe, szczękowe lub zwalniacze wiro-prądowe),

—  rodzaj układu jazdy autonomicznej (akumulatorowy, zasobnik kondensatorowy albo zasobnik kondensatorowy z baterią akumulatorów),

c) wersja — w ramach wariantu obejmuje pojazdy, dla których wspólne są wszystkie następujące cechy:

—  dopuszczalna masa całkowita,

—  nominalna moc napędu trakcyjnego,

—  największa liczba miejsc siedzących

— typ i rodzaj przekładni,

— typ i rodzaj urządzeń pracujących pod napięciem trakcyjnym, w szczególności odbieraki prądu, urządzenia zabezpieczeń nadmiarowych obwodów sieciowych,

— typ i rodzaj podstawowych urządzeń pomocniczych (przetwornice, ogrzewanie, silniki napędów pomocniczych),

—  miejsce zainstalowania przekształtników trakcyjnych, silników trakcyjnych, przetwornic, silników pomocniczych, elementów układu napędu autonomicznego,

—  moc dodatkowego napędu autonomicznego;

2) trolejbusu:

a)   typ — obejmuje pojazdy, dla których wspólne są wszystkie następujące cechy:

— producent,

— fabryczne oznaczenie typu,

— producent napędu trakcyjnego,

—  główne względy konstrukcyjne, w tym:

— podwozie i płyta podłogowa (oczywiste i podstawowe różnice),

— liczba członów trolejbusu,

b)   wariant — w ramach typu pojazdu obejmuje pojazdy, dla których wspólne są wszystkie następujące cechy konstrukcyjne:

— typ i rodzaj napędu trakcyjnego (rodzaj silnika i przekształtnika trakcyjnego),

—  liczba silników i przekształtników trakcyjnych,

—  osie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinematyczne),

—  osie kierowane (liczba i położenie),

—  nominalne napięcie zasilania,

—  rodzaj układu jazdy autonomicznej (akumulatorowy, zasobnik kondensatorowy, zasobnik kondensatorowy z baterią akumulatorów, spalinowo-elektryczny, spalinowo-elektryczny z baterią akumulatorów albo spalinowo-elektryczny z baterią kondensatorów),

c)   wersja — w ramach wariantu obejmuje pojazdy, dla których wspólne są wszystkie następujące cechy:

—  dopuszczalna masa całkowita,

—  nominalna moc napędu trakcyjnego,

—  całkowite przełożenie przekładni napędowej,

— typ i rodzaj urządzeń pracujących pod napięciem trakcyjnym, w szczególności odbieraki prądu, urządzenia zabezpieczeń nadmiarowych, rezystory hamowania elektrodynamicznego, styczniki liniowe,

— typ i rodzaj urządzeń pomocniczych, w szczególności nagrzewnice, silniki napędów pomocniczych, układy monitoringu stanu izolacji,

—  miejsce zainstalowania przekształtników trakcyjnych, silników trakcyjnych, przetwornic, silników pomocniczych elementów układu napędu autonomicznego,

—  moc dodatkowego napędu autonomicznego.

§ 6. 1. Dokument informacyjny, dołączony do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 3 i w art. 70z ust. 1 ustawy, sporządza się:

1) w przypadku homologacji typu tramwaju, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia, w dokumencie informacyjnym wprowadzone zmiany są wyraźnie zaznaczone przez pogrubienie czcionki w przypadku wniosku o zmianę świadectwa homologacji typu, gdy zmiana ta wymaga przeprowadzenia nowych badań homologacyjnych;

2) w przypadku homologacji typu trolejbusu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia, w dokumencie informacyjnym wprowadzone zmiany są wyraźnie zaznaczone przez pogrubienie czcionki w przypadku wniosku o zmianę świadectwa homologacji typu, gdy zmiana ta wymaga przeprowadzenia nowych badań homologacyjnych.

2. Pakiet informacyjny dołączony do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, zawiera:

1)   w przypadku homologacji typu tramwaju:

a)   folder informacyjny składający się z:

—  dokumentu informacyjnego, sporządzonego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

— kopii odpowiednich świadectw homologacji typu EKG ONZ,

b)   protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydanym przez jednostkę uprawnioną;

2)   w przypadku homologacji typu trolejbusu:

a)   folder informacyjny składający się z:

—  dokumentu informacyjnego, sporządzonego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

—  danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu,

b)   protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydanym przez jednostkę uprawnioną.

§ 7. 1. Zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcji, o której mowa w art. 70w ustawy, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. W przypadku kontroli zgodności produkcji przeprowadzonej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania badań homologacyjnych, upoważnioną do przeprowadzania takiej kontroli przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z art. 70w ust. 4 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy załącznika nr 8 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Wzór świadectwa zgodności dla tramwaju określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Wzór świadectwa zgodności dla trolejbusu określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 4 ustawy, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

5. Wzór wykazu, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 6 ustawy, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. (poz. 688)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. Nr 65, poz. 345), które zgodnie z art. 1 pkt 6 w związku z art. 13 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.