ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, zpóźn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2)   wysokość opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3)   wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 2. Szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej „kursem”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wysokość opłaty za kurs wynosi 500 zł.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. (poz. 894)

Załącznik 1 Szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82, 657, 700 i 826.