ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu 2)

Na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

2)  zakres i sposób przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

3)  wzory dokumentów związanych z dopuszczeniem jednostkowym pojazdu;

4)  warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

§ 2. Zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu:

1)  przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ producent lub importer nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu,

2)  na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu WE lub świadectwo homologacji typu pojazdu, w którym przed rejestracją zostały wprowadzone zmiany w pojeździe, przedmiocie wyposażenia lub części, wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji typu tego pojazdu

— określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Jednostka uprawniona przeprowadza badania w celu dopuszczenia jednostkowego w zakresie iw sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Po przeprowadzonych badaniach jednostka uprawniona sporządza w języku polskim w trzech egzemplarzach sprawozdanie zbadania w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, z czego:

1)  jeden egzemplarz jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez tę jednostkę;

2)  dwa egzemplarze wydaje się wnioskodawcy.

§ 4. Warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Dopuszczenie jednostkowe składa się:

1)  z pierwszej strony, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2)  z kolejnych stron, których wzór:

a)   dla kategorii M, N, O określa część I załącznika nr IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.),

b)   dla kategorii T, R i C określa część I załącznika nr III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. UE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311, z późn. zm.),

c)   dla kategorii L określa załącznik IV do dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 399, z późn. zm.);

3)  z wykazu danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4)  ze sprawozdania z badań, o którym mowa w art. 70zo ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

2. Wzór wniosku o dopuszczenie jednostkowe pojazdu określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Wzór dokumentu informacyjnego dołączonego do wniosku o dopuszczenie jednostkowe pojazdu określa:

1)  załącznik nr III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) — dla pojazdów kategorii M, N, O;

2)  załącznik nr I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG — dla pojazdów kategorii T, R, C;

3)  załącznik nr II do dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG — dla pojazdów kategorii L.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. (poz. 408)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz 2012 r. poz. 1396).

2)   Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.).