ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe

Na podstawie art. 107b ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Warunkiem rozpoczęcia naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe jest ogłoszenie przez właściwego dla danego rejonu pilotowego dyrektora urzędu morskiego, na stronie internetowej urzędu morskiego, informacji o naborze zawierającej:

1)   wymagania wobec kandydatów;

2)   sposób i miejsce składania wniosków o przyjęcie na szkolenie;

3)   termin składania wniosków o przyjęcie na szkolenie, nie krótszy niż 2 miesiące;

4)   wymagane dokumenty;

5)   liczbę miejsc.

2. Warunkiem rozpoczęcia naboru kandydatów na szkolenia pilotów i praktyki pilotowe w pilotażu na morzu terytorialnym i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego, zwanym „pilotażem pełnomorskim”, jest ogłoszenie przez dyrektora urzędu morskiego, na stronie internetowej urzędu morskiego, informacji o naborze, o której mowa w ust. 1.

3. Ogłoszenia o naborze, o którym mowa w ust. 1 i 2, dyrektor urzędu morskiego dokonuje w porozumieniu z szefem stacji pilotowej działającej w określonym rejonie pilotowym i organizacją społeczno-zawodową pilotów morskich.

§ 2. 1. W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe właściwy dyrektor urzędu morskiego powołuje każdorazowo 4-osobowy zespół do spraw przeprowadzenia naboru, zwany dalej „zespołem do spraw naboru”.

2. W skład zespołu do spraw naboru, o którym mowa w § 1 ust. 1, wchodzi:

1)   dwóch przedstawicieli urzędu morskiego, w tym kapitan portu właściwy terytorialnie dla obszaru działania stacji pilotowej albo jego przedstawiciel posiadający dyplom kapitana żeglugi wielkiej i co najmniej 5-letnią praktykę pływania na stanowisku kapitana;

2)   szef pilotów albo pilot wyznaczony przez szefa pilotów stacji pilotowej w rejonie pilotowym;

3)   przedstawiciel organizacji społeczno-zawodowej pilotów morskich.

3. W skład zespołu do spraw naboru, o którym mowa w § 1 ust. 2, wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli urzędu morskiego, w tym osoba posiadająca dyplom kapitana żeglugi wielkiej i co najmniej 5-letnią praktykę pływania na stanowisku kapitana;

2)   pilot wyznaczony wspólnie przez szefów stacji pilotów w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku;

3)   przedstawiciel organizacji społeczno-zawodowej pilotów morskich.

4. Zadaniem zespołów, o których mowa w ust. 2 i 3, jest w szczególności:

1)   weryfikacja wniosków kandydatów;

2)   sporządzenie listy kandydatów spełniających warunki, o których mowa w § 3 ust. 1;

3)   przyznanie kandydatom punktów zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

4)   przekazanie właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego listy kandydatów z liczbą uzyskanych przez nich punktów.

§ 3. 1. Kandydat na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe powinien:

1)   posiadać dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym i odpowiednią praktykę pływania, określoną w przepisach dotyczących kwalifikacji zawodowych pilotów morskich;

2)   posiadać znajomość języka angielskiego, udokumentowaną certyfikatem TELC lub równoważnym na poziomie co najmniej B1;

3)   posiadać aktualne świadectwo zdolności do wykonywania pracy na statkach morskich wydane na podstawie przepisów w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych.

2. Kandydat na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe spełniający wymagania, o których mowa w ust. 1:

1)   poddawany jest ocenie, dokonywanej według systemu punktacji określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, obejmującego następujące kryteria:

a)   znajomość języka angielskiego udokumentowaną certyfikatem na poziomie co najmniej B1,

b)   znajomość języków obcych innych niż język angielski udokumentowaną certyfikatem, na poziomie co najmniej B1,

c)   praktykę pływania na stanowisku kapitana ponad wymagane minimum niezbędne do uzyskania dyplomu pilota morskiego,

d)   uzyskane przez kandydata uprawnienia pilotowe lub zwolnienia z pilotażu obowiązkowego w portach Gdynia lub Gdańsk lub Szczecin i Świnoujście oraz liczba odnowień posiadanych zwolnień,

e)   uzyskane przez kandydata uprawnienia pilotowe lub zwolnienia z pilotażu obowiązkowego w portach polskich innych niż wymienione w lit. d, oraz liczba odnowień posiadanych zwolnień,

f)   uzyskane przez kandydata uprawnienia pilotowe lub zwolnienia z pilotażu obowiązkowego wydane przez administracje innych państw oraz liczba odnowień posiadanych zwolnień,

g)   typy statków, którymi dowodził kandydat,

h) uzyskane świadectwa przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych;

2)   uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez zespół do spraw naboru, obejmującej przygotowane każdorazowo przez ten zespół zagadnienia ujęte w 7 zestawach pytań, zatwierdzonych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego;

3)   zaliczył testy sprawnościowe przeprowadzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia; testy przeprowadzane są na koszt kandydata.

§ 4. 1. Wyniki naboru kandydatów na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe podaje dyrektor urzędu morskiego na stronie internetowej urzędu morskiego, ogłaszając listę kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Na liście, o której mowa w ust. 1, wskazuje się nazwiska osób, które zostały przyjęte na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe, zgodnie z określonym w ogłoszeniu o naborze limitem miejsc.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. (poz. 1517)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).