ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich

Na podstawie art. 107b ust. 5 pkt 4–6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   programy szkoleń pilotów i praktyk pilotowych;

2)   wymagania egzaminacyjne dla uzyskania dokumentu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego;

3)   wymagania egzaminacyjne dla odnowienia dokumentu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego;

4)   wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego.

§ 2. Programy szkoleń pilotów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Program praktyk pilotowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wymagania egzaminacyjne dla uzyskania dokumentu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Wymagania egzaminacyjne dla odnowienia dokumentu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Do egzaminu dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego może przystąpić kapitan statku po uzyskaniu zgody jego armatora.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. (poz. 1647)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).