ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

Na podstawie art. 202 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przewóz lotniczy w ramach imprezy turystycznej jest wykonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a czarterującym będącym organizatorem turystyki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm. 3) ).

2. Przewóz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje przewóz pasażerów, którzy biorą udział w imprezie turystycznej na podstawie umowy o świadczenie usług turystycznych o której mowa w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych zawartej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przewóz czarterowy z wykorzystaniem części miejsc lub pojemności statku powietrznego używanego w regularnych przewozach lotniczych jest wykonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym wykonującym regularne przewozy lotnicze a czarterującym.

§ 3. W przypadku przewozów lotniczych wykonywanych na warunkach i w zakresie, które są określone w zezwoleniu pojedynczym lub zezwoleniu ogólnym, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, miejsca lub pojemność statku powietrznego wykorzystywanego do wykonywania tych przewozów są udostępniane przez przewoźnika lotniczego wyłącznie czarterującemu.

§ 4. Przewóz czarterowy towarów obejmuje również przewóz żywych zwierząt.

§ 5. Umowa czarteru lotniczego określa co najmniej trasę, na której ma zostać wykonany przewóz lotniczy, dni operacji w portach lotniczych, numery lotów, liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego udostępnioną czarterującemu oraz cenę, za jaką miejsca lub pojemność statku powietrznego są udostępnione.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4)


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106, poz. 672 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 171, poz. 1016.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych (Dz. U. Nr 23, poz. 204 oraz z 2005 r. Nr 232, poz. 1972), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.