ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części 2)

Na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1–10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa dla pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części:

1)   zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;

2)   wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach;

3)   limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii;

4)   szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;

5)   istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu;

6)   warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

7)   zakres i sposób przeprowadzania:

a)   badań homologacyjnych,

b)   kontroli zgodności produkcji;

8)   wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, w zależności od procedury homologacji typu;

9)   wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;

10)  terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do trolejbusów.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   dyrektywa 2007/46/WE — dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.);

§ 3. 1. Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji typu, w zależności od kategorii pojazdu, w procedurze:

1)   homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu:

a)   określają część I, z wyłączeniem dodatku 2, oraz część II załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE, z zastrzeżeniem lit. b,

b)   określa załącznik XI do dyrektywy 2007/46/WE dla pojazdów specjalnych, o których mowa w tym załączniku

— z uwzględnieniem dodatkowych wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji typu pojazdu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)   homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części oraz homologacji typu EKG ONZ — określają część I, z wyłączeniem dodatku 2, oraz część II załącznika IV albo załącznik XI do dyrektywy 2007/46/WE.

2. Wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii, stosowane w procedurze homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu, określa część A załącznika XII do dyrektywy 2007/46/WE.

§ 5. 1. W przypadku wniosku producenta o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego 4 ) sprawdza:

1)   kompletność złożonych dokumentów, zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów określonym w art. 70h ust. 5 ustawy;

2)   zgodność informacji zawartych we wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu z załączonymi do niego dokumentami pod kątem prawidłowego określenia danych dotyczących marki i typu pojazdu albo typu przedmiotu wyposażenia lub części;

3)   czy wniosek o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu został podpisany przez producenta;

4)   prawidłowość przygotowania dokumentu informacyjnego pod kątem zastosowania odpowiedniego wzoru wymaganego w zależności od rodzaju procedury homologacji typu WE pojazdu albo homologacji typu pojazdu;

5)   czy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań homologacyjnych typu pojazdu albo typu przedmiotu wyposażenia lub części, objętego wnioskiem, zostały wydane:

a)   przez jednostkę uprawnioną do ich przeprowadzenia, zgodnie z zakresem udzielonego uprawnienia, o którym mowa w art. 70y ust. 2 ustawy,

b)   przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną,

c)   zgodnie z przepisami § 7 ust. 6-10;

6)   zgodność z załącznikiem XV do dyrektywy 2007/46/WE zakresu przedmiotów wyposażenia lub części, w stosunku do których badania homologacyjne przeprowadziła jednostka uprawniona, o której mowa w art. 70zb ust. 1 ustawy;

7)   możliwość zastosowania wirtualnych metod testowania w odniesieniu do typu przedmiotu wyposażenia lub części, zgodnie z załącznikiem XVI do dyrektywy 2007/46/WE.

2. Przy wydawaniu, zmianie, odmowie wydania albo cofnięciu świadectwa homologacji typu Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego stosuje:

1)   wzór świadectwa homologacji typu WE pojazdu oraz świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części, określony w załączniku VI do dyrektywy 2007/46/WE, z wyłączeniem wzoru D określonego w tym załączniku;

2)   wzór świadectwa homologacji typu pojazdu określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3)   wzory świadectw homologacji typu EKG ONZ określone w regulaminach EKG ONZ wskazanych w częściach I i II załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE.

3. Świadectwo homologacji typu WE pojazdu, świadectwo homologacji typu pojazdu oraz świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części, powinno mieć numer nadany w sposób określony w załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku świadectw homologacji typu pojazdu w sekcji 1 numeru tego świadectwa należy wpisać duże litery „PL” oraz pominąć w tym numerze sekcje 2 i 3; nie dotyczy świadectw homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach.

5. W przypadku zmian w pakiecie informacyjnym do świadectwa homologacji typu WE albo świadectwa typu pojazdu, przy nadawaniu numeru tego świadectwa, po numerze zmiany, który nie ulega zmianie, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego) dodaje następujące oznaczenie, w zależności od liczby udzielonych do tej pory zmian:

1)   „Revision 1, 2, 3 ...” albo skrót „Rev. 1, 2, 3 ....” — w przypadku świadectwa homologacji typu WE,

2)   „Rewizja 1, 2, 3 ...” albo skrót „Rew. 1, 2, 3 ...” — w przypadku świadectwa homologacji typu pojazdu

— z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku gdy w ramach procedury homologacji typu WE albo procedury homologacji typu pojazdu poza zmianami, o których mowa w ust. 5:

1)   były wymagane dalsze kontrole lub badania,

2)   uległy zmianie dane albo informacje zawarte w świadectwie homologacji typu WE albo świadectwie homologacji typu pojazdu, z wyjątkiem załączników,

3)   weszły w życie nowe wymagania obowiązujące dla typu pojazdu podlegającego procedurze homologacji

— przy wydaniu zmiany do świadectwa homologacji typu WE albo świadectwa homologacji typu pojazdu w sekcji 4 numeru tego świadectwa Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego określa numer zmiany zgodny z liczbą kolejnych udzielonych już zmian.

7. Świadectwo homologacji typu EKG ONZ powinno mieć numer nadany w sposób określony w regulaminach EKG ONZ wskazanych w częściach I i II załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE.

8. W przypadku mieszanej procedury homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego uzupełnia część III dokumentu informacyjnego załączonego przez producenta do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy, w zakresie odniesienia do sprawozdań z badań homologacyjnych w odniesieniu do przedmiotów wyposażenia lub części, które zostały zwolnione z obowiązku uzyskania świadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub świadectw homologacji typu EKG ONZ, zgodnie z art. 70m ust. 1 i 3 ustawy.

9. Wykaz świadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części albo typu EKG ONZ, o którym mowa w art. 70v ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego sporządza w języku angielskim, według wzoru, który określa załącznik XIV do dyrektywy 2007/46/WE. Jeżeli wykaz dotyczy świadectw homologacji typu EKG ONZ, należy to zaznaczyć w tym wykazie.

§ 6. Istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu określa załącznik II do dyrektywy 2007/46/WE, z wyłączeniem pkt 1 w części A tego załącznika.

§ 7. 1. Jednostka uprawniona przeprowadza badania homologacyjne typu WE pojazdu albo typu pojazdu w zakresie i w sposób, który w zależności od stopnia kompletacji pojazdu określa:

1)   w przypadku homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu — część A załącznika nr 4 do rozporządzenia;

2)   w przypadku homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu w odniesieniu do kolejnego etapu kompletacji pojazdu — część B załącznika nr 4 do rozporządzenia.

2. Zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych typu w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach dla których zastosowano wymagania alternatywne, określa część C załącznika nr 4 do rozporządzenia.

3. Zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE przedmiotu wyposażenia lub części oraz badań homologacyjnych typu EKG ONZ określają akty prawne wymienione w części I, z wyłączeniem dodatku 2, albo części II załącznika IV albo w załączniku XI do dyrektywy 2007/46/WE.

4. Warunki i sposób wyboru pojazdów, o których mowa w art. 70z ust. 5 ustawy, określa pkt 2 załącznika V do dyrektywy 2007/46/WE.

5. Warunki i sposób wyboru przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5 ustawy, określają akty prawne wymienione w części I, z wyłączeniem dodatku 2, albo części II załącznika IV albo w załączniku XI do dyrektywy 2007/46/WE.

6. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym typu WE pojazdu albo typu pojazdu protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki tego badania, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 1 ustawy, wydany przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną, jednostka uprawniona sporządza w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim — w przypadku badań homologacyjnych typu WE pojazdu.

7. Wzór wyników badań, o którym mowa w ust. 6, w zakresie poziomu głośności oraz emisji spalin określa załącznik VIII do dyrektywy 2007/46/WE.

8. W przypadku procedury jednostopniowej, o której mowa w art. 70a pkt 2 lit. b ustawy, protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki tego badania, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 1 ustawy, powinien zawierać wykaz aktów prawnych wymienionych w części I, z wyłączeniem dodatku 2, albo części II załącznika IV albo w załączniku XI do dyrektywy 2007/46/WE oraz powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w dodatku do załącznika VI do dyrektywy 2007/46/WE.

9. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym typu przedmiotu wyposażenia lub części sprawozdanie z badań, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 2 ustawy, wydane przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną, jednostka uprawniona sporządza w języku polskim i w języku angielskim.

10. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 i 9, jednostka uprawniona sporządza w sposób określony w dodatku 3 załącznika V do dyrektywy 2007/46/WE oraz w trzech egzemplarzach, z czego:

1)   jeden egzemplarz — jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę uprawnioną;

2)   dwa egzemplarze — wydaje producentowi.

§ 8. 1. Zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, o której mowa w art. 70w ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. W przypadku kontroli zgodności produkcji przeprowadzonej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania badań homologacyjnych, upoważnioną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z art. 70w ust. 4 ustawy do przeprowadzania takiej kontroli, załącznik nr 5 do rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Pakiet informacyjny dołączany do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 ustawy, powinien zawierać:

1)   w przypadku jednostopniowej procedury homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu:

a)   folder informacyjny składający się z:

—  dokumentu informacyjnego sporządzonego według wzoru określonego w załączniku I oraz w części II załącznika III do dyrektywy 2007/46/WE, w związku z aktami prawnymi wymienionymi w części I, z wyłączeniem dodatku 2, oraz części II załącznika IV albo w załączniku XI do dyrektywy 2007/46/WE,

—  danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu,

—  informacji i instrukcji określających warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem pojazdu, w tym jego przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska, o ile takie warunki lub ograniczenia występują w typie pojazdu objętym wnioskiem,

b)   protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydany przez jednostkę uprawnioną;

2)   w przypadku procedury krok po kroku homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu:

a)   folder informacyjny składający się z:

—  dokumentu informacyjnego sporządzonego według wzoru określonego w załączniku III do dyrektywy

2007/46/WE,

— kopii świadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub świadectw homologacji typu EKG ONZ, wymaganych zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w części I, z wyłączeniem dodatku 2, oraz części II załącznika IV albo w załączniku XI do dyrektywy 2007/46/WE,

—  danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu,

—  informacji i instrukcji określających warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem pojazdu, w tym jego przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska, o ile takie warunki lub ograniczenia występują w typie pojazdu objętym wnioskiem,

b)   protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydanym przez jednostkę uprawnioną;

3)   w przypadku procedury mieszanej homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu:

a)   folder informacyjny składający się:

—  z dokumentu informacyjnego sporządzonego według wzoru określonego w załączniku III do dyrektywy 2007/46/WE oraz zawierającego dane określone w załączniku I do dyrektywy 2007/46/WE w odniesieniu do przedmiotów wyposażenia lub części objętych sprawozdaniami z badań, o których mowa w tiret trzecim,

—  z kopii świadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub świadectw homologacji typu EKG ONZ, wymaganych zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w części I, z wyłączeniem dodatku 2, oraz części II załącznika IV albo w załączniku XI do dyrektywy 2007/46/WE,

—  ze sprawozdań zawierających wyniki badań homologacyjnych przedmiotów wyposażenia lub części albo dokumentów zawierających dane i informacje o wymaganiach technicznych przedmiotów wyposażenia lub części wraz z oświadczeniem, że spełniają one zasadnicze wymagania w tym zakresie, w odniesieniu do przedmiotów wyposażenia lub części, które zostały zwolnione z obowiązku uzyskania świadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub świadectw homologacji typu EKG ONZ, zgodnie z art. 70m ust. 1 i 3 ustawy,

—  z danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu,

—  z informacji i instrukcji określających warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem pojazdu, w tym jego przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska, o ile takie warunki lub ograniczenia występują w typie pojazdu objętym wnioskiem,

b)   protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydanym przez jednostkę uprawnioną;

4)   w przypadku procedury homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części albo typu EKG ONZ:

a)   folder informacyjny sporządzony zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w części I, z wyłączeniem dodatku 2, oraz części II załącznika IV albo w załączniku XI do dyrektywy 2007/46/WE, w tym zawierający informacje i instrukcje określające warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska, o ile takie warunki lub ograniczenia występują w typie przedmiotu wyposażenia lub części objętym wnioskiem,

b)   sprawozdanie zawierające wyniki badania homologacyjnego typu przedmiotu wyposażenia lub części, objętego wnioskiem, wydane przez jednostkę uprawnioną.

2. W przypadku kolejnego etapu kompletacji pojazdu do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 5 ustawy, dołącza się:

1)   w pierwszym etapie kompletacji — folder informacyjny, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, zgodny ze stanem kompletacji pojazdu podstawowego;

2)   w kolejnych etapach kompletacji:

a)   folder informacyjny, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, odpowiadający aktualnemu etapowi kompletacji,

b)   świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu, albo świadectwo pochodzenia pojazdu, dla pojazdu niekompletnego;

3)   informacje dotyczące:

a)   zmian lub uzupełnień wprowadzonych przez producenta do pojazdu niekompletnego,

b)   zapewnienia zgodności z wytycznymi konstrukcyjnymi określonymi przez producenta pojazdu homologowanego na wcześniejszych etapach, potwierdzone przez tego producenta.

3. W przypadku zmiany świadectwa homologacji typu WE, świadectwa homologacji typu pojazdu oraz świadectwa homologacji typu EKG ONZ pakiet informacyjny dołączany do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 5 ustawy, powinien zawierać wyraźne zaznaczenie wprowadzonych do niego zmian przez pogrubienie czcionki.

4. Wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, określa załącznik XVIII 5) do dyrektywy 2007/46/WE.

§ 10. 1. Wzór świadectwa zgodności WE oraz świadectwa zgodności określa załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE, przy czym w przypadku świadectwa zgodności należy pominąć oznaczenie „WE” w jego nazwie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. W przypadku świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, dla pojazdu niekompletnego albo skompletowanego, producent wypełnia tylko te punkty na stronie drugiej tego świadectwa, które zostały dodane lub zmienione na bieżącym etapie procedury homologacji typu.

3. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności powinny być wystawione na papierze z zabezpieczeniem w postaci kolorowej grafiki lub znaku wodnego, odpowiadającym znakowi identyfikującemu producenta.

4. Świadectwo zgodności wystawione na podstawie świadectwa homologacji typu pojazdu, o którym mowa w art. 70i ust. 4 ustawy, powinno:

1)   zawierać w tytule oznaczenie „pojazdy kompletne/skompletowane objęte świadectwem homologacji typu pojazdu, wydanym na podstawie art. 70i ust. 4 ustawy — Prawo o ruchu drogowym”;

2)   określać termin, na jaki zostało wydane to świadectwo homologacji typu pojazdu.

5. Świadectwo zgodności wystawione na podstawie świadectwa homologacji typu pojazdu, które zostało uznane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 70j ust. 1 oraz art. 70k ust. 1 ustawy, powinno zawierać na pierwszej stronie informację o uznaniu tego świadectwa przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wraz z numerem decyzji i datą jej wydania.

6. Wtórnik dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinien zawierać na ich pierwszej stronie nazwę o treści:

1)   „wtórnik” — w przypadku wtórników sporządzonych w języku polskim;

2)   „duplicate” — w przypadku wtórników sporządzonych w języku angielskim.

7. Wzory i opisy znaków homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części albo homologacji typu EKG ONZ określają:

1)   dodatek do załącznika VII do dyrektywy 2007/46/WE — w przypadku homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części;

2)   akty prawne wymienione w części I, z wyłączeniem dodatku 2, albo części II załącznika IV albo w załączniku XI do dyrektywy 2007/46/WE.

§ 11. 1. Wzór wniosku o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 4 ustawy, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 5 ustawy, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

4. Wzór wykazu, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 6 ustawy, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70s ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 12. Terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Wykaz regulaminów EKG ONZ obowiązujących w procedurze homologacji typu EKG ONZ, które nie są stosowane w procedurze homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

2. Wzory świadectw homologacji typu EKG ONZ, sposób nadawania numerów tych świadectw, zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych typu EKG ONZ, warunki i sposób wyboru przedmiotów wyposażenia lub części do tych badań, wzory folderów informacyjnych, wzory i opisy znaków homologacji typu EKG ONZ określają regulaminy EKG ONZ wymienione w załączniku nr 12 do rozporządzenia w odniesieniu do procedury homologacji typu EKG ONZ, o której mowa w ust. 1.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r. 6)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r.

Załącznik 10

Załącznik 12 Wykaz regulaminów ekg onz obowiązujących w procedurze homologacji typu ekg onz, które nie są stosowane w procedurze homologacji typu we pojazdu albo typu pojazdu


1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991,1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038,1045, 1273, 1326, 1335 i 1359.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. poz. 1718), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

5) Skreślony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 214/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającego załączniki II, IV, XI, XII i XVIII do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 3).

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512, z 2008 r. Nr 29, poz. 166 oraz z 2011 r. Nr 206, poz. 1218 i Nr 226, poz. 1361), które zgodnie z art. 1 pkt 6 w związku z art. 13 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.